Maghreb Arab Press

News
ⴰⵢⵏⴰⵙ  19  ⴱⵕⴰⵢⵕ  2018   |   05:41

read more

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵟⴰⵢⵍⴰⵏⴹ ⵉⵖⵔⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
15-02-18
ⴱⴰⵏⴽⵓⴽ  -  

ⵉⵖⵔⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵟⴰⵢⵍⴰⵏⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵔⵏⴱⵉⵜⵛ ⴼⵉⵛⵉⵜⵛⵓⵍⵛⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵏⴽⵓⴽ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⵉⵎⵉⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵟⴰⵢⵍⴰⵏⴹⵉ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ: ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 64.000 ⵉⴹ ⴰⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢ ⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ (ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ)
14-02-18
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  

ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵣⵎⵎⴻⵎⵏ 63.981 ⵉⴹ ⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⴽⵎⵏⵜ 68.652 ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⵔⵉ ⵏ 7%, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ: ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ « ⴼⵓⵟⵓ ⴼⵓⵍⵟⴰⵢⵉⴽⴰ » ⵅⴼ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵉⵏ
13-02-18
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵜⵕⵣⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ « ⴼⵓⵟⵓ ⴼⵓⵍⵟⴰⵢⵉⴽⴰ » ⵅⴼ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⵙⴳ « ⴼⵓⵟⵓ ⴼⵓⵍⵟⴰⵢⵉⴽⴰ » ⴰⵔ « ⴼⵓⵟⵓ ⴼⵓⵍⵜ ⴰⴼⵔⵉⴽⴰ », ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ « ⴰⵙⵍⵉⴷ » ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ)
12-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ « ⴰⵙⵍⵉⴷ » ⴳ 2017, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ ⴳ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴹⴰ ⵏ ⵢⵉⴹ ⵏ ⴳⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵡⵙⵎⵉⵍ, ⴷ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⴰⴷⵔⵉⵎ ⴰⵏⵣⵎⴰⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ
10-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵛⵉⵍⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⵍⴽⴰ ⴰⵛⵉⵍⵉ-ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵏⵥⴰⵍⵓ ⴼⵡⵉⵏⵣⴰⵍⵉⴷⴰ ⴼⵉⴳⵉⵕⵓⵡⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵛⵉⵍⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵛⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵛⵉⵍⵉ)
09-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵛⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵛⵉⵍⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵏⵣⴰⵍⵓ ⴼⵡⵉⵏⵙⴰⵍⵉⴷⴰ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⵢⴰⴹⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ  -  

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵙⵓⵎⴰ ⵛⴰⴽⵔⴰⴱⴰⵔⵜⵉ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________