Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2019
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵡⵉⵙⵙ 18.80 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ 2019.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⵡⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ « ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ » ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ
17-12-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵉⵡⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ « ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ » ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⵉⵍⵜ « ⵜⵉⵍⵉⴽⵓⵎ ⵔⵉⴼⵢⵓ ⵉⴽⵙⵍⴰⵏⵙ ⴰⵡⴰⵔⴷⵣ 2018 » ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⴰⵎⵏⵣⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴷⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ
12-12-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴷⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ 2019, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵜⵓⵙⴷⵉⵎⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵕⵉⴹⴰ ⵛⵛⴰⵎⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ
04-12-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵣⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵕⵉⴹⴰ ⵛⵛⴰⵎⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ, ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵥⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⵉⵏ ⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵢⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴽⵙⴰⴱⵜ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
30-11-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⵉⴹ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵓⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴳⵔ ⵜⵓⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏ, ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⴼ ⴷ ⵜⴽⵙⵙⴰⴱⵜ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵓⵖⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
29-11-18
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵓⵖⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵔⴰ ⵡⵙⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ
28-11-18
ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⴳⵓⵎ « ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵍⵍⵉⵏ », ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ