Maghreb Arab Press

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇⵉ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇⵉ
26 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴷⵖ, ⵎⴰⵙ ⵉⵣⵕⴰ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⵅⵛⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇⵉ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵉⵅⵛⴰⵏ, ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇⵉ, ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴰⵏⵎⵖⵓⵕ ⴰⵇⴱⵓⵕ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ.

ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇⵉ, ⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵣⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵚⴱⴰⵕ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 26 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.