Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  12  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   02:40

read more

ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⴰⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⴰⵎⵙⴼⵔⵓ ⵉ "ⴰⵕⵛⵉⴼ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ"
08-12-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⴰⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⴰⵎⵙⴼⵔⵓ ⵉ "ⴰⵕⵛⵉⴼ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ", ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⵉⵔ ⵍⵎⵓⵎⵉⵏⵉⵏ ⵉⵕⵥⵥⵎ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⴷⴷⵉⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⵜⴰⴱⵄⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ
08-12-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵎⵉⵔ ⵍⵎⵓⵎⵉⵏⵉⵏ, ⵉⵕⵥⵥⵎ, ⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴰⴷⴷⵉⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⵜⴰⴱⵄⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ 166 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵢⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⵙ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵙ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ
04-12-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵢⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏ ⴰⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⵙ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵙ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ, ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵙⵓⴳⵔⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴰⴳⵜⵉⵥⵍⵉ « ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ » ⵉⴷⵍ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⵎⴰⴼⴰⵢⵏ ⴳ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ)
28-11-17
ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵚⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴰⴳⵜⵉⵥⵍⵉ « ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ »ⴳ ⴱⵢⵓⴱⵓⴳⵓⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ,ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⴷⵍ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⴼⴰⵢ ⴳ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ,ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵉⵙⵙⵓⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
24-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⴰⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵉⴷ ⵎⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
22-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⴷ 30 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⴼⴹⴰⵏ ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵢⵓⴳⴰⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ
ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⴼⴹⴰⵏ ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵢⵓⴳⴰⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ  -  

ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⴼⴹⴰⵏ ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⵓⴳⴰⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴹⵓⵏⴰⵍⴹ ⵟⵕⴰⵎⴱ, ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵓⴷⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________