Maghreb Arab Press

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵜⵉⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ ⵎⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵖⵕⴰⴱ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴽⵛⵎ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵚⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
10-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵣⴷⴷⵓⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵡⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵙⵉⵏ ⵎⴰⵅ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵚⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵓⵔ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ
10-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ, ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⵣⵓ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ 1 ⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵜⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵖⵣⵓⵏ)
06-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵖⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ 1, ⵙⵡⴰ ⵡⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏ ⵉ ⴰⵙⵓ ⵏⵖⴷ ⵉ ⵜⴰⴷⵔⴰ, ⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵜⵔⴰⵏ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵟⵟⵓⴹⴼⴰⵕⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ
05-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 10 ⵉⴱⵔⵉⵔ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ "ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵏⴰⴳ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ: 32 ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ 12 ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ (ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ)
04-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⴼⵉ ⵍⵖⵣⴰⵡⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙ ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
02-04-18
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⴱⴷⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⴳⵓⵎ « ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⴹⴰⵍⴱⵏ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ», ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵢⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⵓⵍⴰ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵏ ⵙⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________