Maghreb Arab Press

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 300 ⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ ⵏ ⵛⵛⵉⵔⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴳ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 300 ⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ ⵏ ⵛⵛⵉⵔⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴳ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴰⵄⵚⴽⵕⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ: ⵜⴼⵙⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴼⴼⵖⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ "ⴷⴰⵄⵉⵛ" (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)
11-12-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⵏⵖⵓⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵢⴼⵙⵉ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⴳⵯⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴼⴼⵖⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ "ⴷⴰⵄⵉⵛ" ⴷ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 11 ⵅⴼ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ
05-12-18
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵕⵥⵥⵎⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 11 ⵅⴼ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ "ⴰⴷ ⵏⵣⵣⴳⵔ ⵉⵙⵓⵖⵖⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵏⵙⴷⵔⴼ ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵕ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵇⵇⵉⵎ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴼⵓ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ)
28-11-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵍⵉ ⴱⵓⵏⴳⵓ ⵓⵏⴷⵉⵎⴱⴰ, ⵢⴰⵏ ⴰⵇⵇⵉⵎ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵏⵏⴼⵓ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⴼⴳⴳⵓ: ⵉⴱⴷⴰ ⵕⵕⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ
28-11-18
ⴰⵏⴼⴳⴳⵓ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵍⵜ)  -  

ⵉⴱⴷⴰ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⵍⴰⵢ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴰⵏⴼⴳⴳⵓ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵍⵜ, ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴳⵔⵙⵜ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⴰⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ: ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵙⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴳⵓ
23-11-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴱⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⵙ, ⵢⴰⵜ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴳⵓ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵍⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⴰⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵉⵡⵙⵉ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⵙⵜ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏⵜ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴳ ⴰⵥⵉⵍⴰⵍ ⴷ ⵎⵉⴷⵍⵜ (ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ)
22-11-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ, ⵢⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵡⵉⵣⵖⵜ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵥⵉⵍⴰⵍ) ⴷ ⴰⵏⴼⴳⴳⵓ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵍⵜ), ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ