Maghreb Arab Press

read more

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ
16-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵕⵥⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵓⵙⵏⵜⵉ "ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⵙⵏⴽⵛⴰⵎⵜ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ: ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵍⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⴱ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴼ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⴷⵓⵔⵜ
16-02-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⴰⵍⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴰⴳⵍⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵄⴷⵍⵏ ⵉ ⵡⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴼ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⴷⵓⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵢⵓⵏⵙ ⵛⵛⵇⵓⵔⵉ, ⴰⵏⴰⵎⵓⵥ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⴳⵡⴰⵏⵟⴰⵏⴰⵎⵓ, ⵢⵉⵡⵉ ⵜⵉⵣⵣⵉⴷⴳⴰ
16-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵚⵕⵉⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⵜ ⴳ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵣⵣⵉⴷⴳⴰ ⵉ ⵢⵓⵏⵙ ⵛⵛⵇⵓⵔⵉ, ⴰⵏⴰⵎⵓⵥ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⴳ ⴳⵡⴰⵏⵟⴰⵏⴰⵎⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵣⵣⵉⴷⴳⴰ ⵉ ⵢⵓⵏⵙ ⵛⵇⵇⵓⵕⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴽⵔⴰⴼ ⴳ ⴳⵡⴰⵏⵜⴰⵎⵓ
16-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵚⵕⵉⵜ ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ, ⴰⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵙ ⵜⵉⵣⵣⵉⴷⴳⴰ ⵉ ⵢⵓⵏⵙ ⵛⵇⵇⵓⵕⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴽⵔⴰⴼ ⴳ ⴳⵡⴰⵏⵜⴰⵎⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵎⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵡⵙ ⵉ ⵢⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵏⵏⵜ ⴰⵏⵥⴰⵕ ⴷ ⴰⴷⴼⵍ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ
15-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⴼⴰⴷ ⵢⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴰⵡⵙ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏⵏ ⴰⵏⵥⴰⵕ ⴷ ⴰⴷⴼⵍ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷ ⴰⴳⴳⵯⵣ ⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏⵜ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵓⵥⵍⴰⵢ, ⵎⴰⵏⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ (ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵜⴰⵊⴰⴹⴰⵕⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ) ⴰⴼⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵉⵙⵇⵇⵓⵍⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏ ⴰⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵡⵙ ⵉ ⵢⵏⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ "ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ" (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ‌)
15-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵉⵙ ⵢⵓⵎⵥ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵢⵙⵎ "ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ", ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴷ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ 1439 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ (ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 18 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ 1439 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________