Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:06

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵊⵕⴰⴹⴰ..ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜⵉⵏ ⵜⵙⵍⵉⴷⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⵍⴼⴰⵃⵎ
ⵊⵕⴰⴹⴰ  -  

ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜⵉⵏ ⵜⵙⵍⴷⵉⵜ ⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⴼⴰⵃⵎ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵛⵍⵉⴽⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵢⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⴱⴷⴰ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ ⵍⵍⵉ  ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵏ
13-06-18
ⵖⴰⵣⵣⴰ  -  

ⵉⴱⴷⴰ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⴼⵍⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ, ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵙ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵉ ⵢⵎⴰⴹⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵯⵙ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵍⴼⵉⵟⵕ
12-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵍⴽⵎ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵍⴼⵉⵟⵕ 1439 ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴷⴷⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 12 ⴰⵔ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵅⴰ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵣⵣⵓⴱⴰⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵙⴽⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴼⵓ ⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⵣⴰⵢⴷ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⵟⵕⴰⵎⵡⵉⵢ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ ⴳ ⵉⴹ ⵏ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⴰⵔ 3:00 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ
08-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ « ⵜⵔⴰⵏⵙ ⴷⵉⴼ » ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⵟⵟⵕⴰⵎⵡⵉⵢ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⴰⵢⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⵕⴰⵎⵡⵉⵢ ⴳ ⵉⴹ ⵏ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⴰⵔ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ 3:00 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⴳⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 60 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ)
08-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 60 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⴳ 2:00 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ , ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍⵜ « ⵎⵕⵃⴰⴱⴰ 2018 » ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ)
05-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ « ⵎⵕⵃⴰⴱⴰ 2018 » ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 5 ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵍⴽⵎ ⵛⵛⵓⵃⵏⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⴼⴼⵓⴳⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵢⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ ⵙ ⵎⵉⵚⵕⴰ
04-06-18
ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ  -  

ⵍⴽⵎⵏⵜ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ, ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵢⵜⵉⵏ ⵜⵉⵄⵙⴽⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵛⵛⵓⵃⵏⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⴼⴼⵓⴳⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵢⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵍⵇⵉⵟⴰⵄ ⵏ ⵖⵣⵣⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵓⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵕⴰⴼⴰⵃ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________