Maghreb Arab Press

read more

16-10-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵉ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⵍⵓⵜ « ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ» ⵙ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵍⴰ « ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵉⵙⵉⵏ», ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵎⵣ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵎⵣ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⴳⵏ « ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵉⵙⵉⵏ »
16-10-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵉ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⵍⵓⵜ « ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ» ⵙ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵍⴰ « ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵉⵙⵉⵏ», ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵎⵣ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001
12-10-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⵜ
06-10-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⴰⴼⵓⵙ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⴷⵓⵙ » ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⵜ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵎⴰⵣⵖⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵡⴰⵉⵔ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ …ⵉⵅⵚⵚ ⴰⵙⵙⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⴳ ⴰⵏⵄⴰⵕ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢ)
30-09-17
ⴰⴱⵉⴷⴰⵏ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵢⵙⵢ , ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵄⵕⵉⴱ ⵉⴹⵍⵢ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏⵅⵜⴰⵔ ⴳ ⴰⵏⵙⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ , ⵉⵅⵚⵚ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢ ⴰⴷ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⴳ ⴰⵏⵄⴰⵕ, ⵅⴼ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴷ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ.. ⴰⵙⵎⵄⵕ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
29-09-17
ⴰⴱⵉⴷⴰⵏ  -  

ⵜⵓⵎⵣ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢ ⴰⵙⵎⵄⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵎⵓⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⴳⵔ 28 ⴷ 29 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵉⴼⵡⴰⵕⵕⵉ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 2016 ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵙⵍⴰⵎ ⴰⵃⵉⵣⵓⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵙⵍⴰⵎ ⴰⵃⵉⵣⵓⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ (ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ), ⴷ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 2016, ⵙ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵢⴳⴰ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________