Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⴹⵓⴼ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵏⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ
06-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵙ 44 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴳⵯⵛ ⵙⴳ 2 ⴰⵔ 4 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⴱⵔⵉⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 10% ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 (ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ)
03-04-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵡⴰⵕ ⴱⵏⵄⵣⵣⵓⵣ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⴱⵔⵉⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ 3,6 ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵙ 10 % ⵙ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2016.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵜⴷⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⴳ ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
03-04-18
ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵣⵀⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ, ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵢⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰⵏ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ ⵙⴳ 3 ⴰⵔ 6 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 4,1% ⴳ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 (ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)
02-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ 4,1% ⴳ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ 1% ⵍⵍⵉ ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016, ⵜⵙⴷⵓⵙ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴰⵏ ⵉ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵔⴰ ⵍⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⴳⵍ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏ)
30-03-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵔⴰ ⵍⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⴳⵍ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵏ ⵉⵏⵙⴱⴰⴱⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵓⵕⵅⵉ ⴼⴰⵡⵕⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴳⵛⵓⵎ ⵏ (ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ): ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴼⴽⴽⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ (ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ)
28-03-18
ⴷⴰⴽⴰⵔ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ "ⴰⵎⴰⴷⵢⵓⵙ", ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ, ⵎⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⵛⵎ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ), ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵡⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⴱⴰⴱⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________