Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  20  ⴱⵕⴰⵢⵕ  2018   |   05:49

read more

ⵜⵔⴰ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ (ⵕⴰⵎ) ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵜ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ 2020 (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ)
19-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ (ⵕⴰⵎ), ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵎⵉⴷ ⵄⴷⴷⵓ, ⵉⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵜ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ 2020, ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⵉⵇⵇⴰⵎⴰⵏ 20 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵔⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵎⵖⵢⴰⵢⵜ
18-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵢⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⵥⵏⵥⵕ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉ ⵏ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵖⵢⴰⵢⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵔⴰⵎⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ "ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰ" (ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵊⵡⴰⵀⵔⵉ)
18-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ "ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰ" ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⴷ ⵓⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⵍⵍⵟⵉⴼ ⵊⵊⵡⴰⵀⵔⵉ, ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2017 (ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)
18-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵙ ⵉⵙ ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵣⵡⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵍⴽⵎⵏ 61,6%, ⴷ 16,6% ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⵓⵔ ⵜ ⵉⴳⵉ ⵍⵃⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ (ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵣⴷⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ)
17-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ (ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ), ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ, ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵉⴹⵉⵚ ⵏ ⵍⵍⵓⴱⵉⵢⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵢ ⵏ ⵜⵖⵟⴰⵙⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⵟⴰⵍⴱ)
17-01-18
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵎⵢⴰ ⴱⵓⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵏ ⵖⵓⵕ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ  -  

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵙⵓⵎⴰ ⵛⴰⴽⵔⴰⴱⴰⵔⵜⵉ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________