Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:08

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ « ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ : ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ », ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⴰⵢⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵃⵕⵛ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⵖⵍⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⵙ 9,1 % ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016 (ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)
19-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⵉⵙⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⵍⵉ ⴰⵙⵜⵉⴳ ⵏ 9.1 % ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⵚⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵜⵥⴹⴰⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ
18-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ (ⵎⴰⵥⵉⵏ) ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴼⴰⵚⵓ ⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵜⵉⵣⴹⴰⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴳⵔ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵊⵕⴰⴹⴰ: ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵍⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵙⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵉⵏ ⴰⵙⴷⵉⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ
06-06-18
ⵊⵕⴰⴹⴰ  -  

ⵉⵣⵔⵉ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ 15 ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵛⵛⴽⵛⴰⵎⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵡⵙⴷⵉⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ : ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⴳⵔ 400 ⴷ 450 ⵉⴼⴹ ⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⵙⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵔⵉⴷⵏ
06-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⴳⵔ 400 ⴷ 450 ⵉⴼⴹ ⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⵙⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵔⵉⴷⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴰⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵙ 4.1% ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 (ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)
05-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 4,1% ⵜⴰⵎⴰ ⵏ 1,1% ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2016, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵢ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵏ ⵓⵎⵙⵓⵙⵓ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ
01-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ