Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  12  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   02:33

read more

ⴰⵍⴱⴱⴰⵢⵉⵙ ⵜⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
30-10-17
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ  -  

ⵉⵙⵉⵡⵍ ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵉⵙⴱⴱⵏⵢⵓⵍ ⴰⵍⴱⴱⴰⵢⵉⵙ ⵅⴼ « ⵜⴷⴰⵙⵜ » ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵜⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
« ⵜⵉⵊⴰⵔⵉ ⵡⴰⴼⴰ- ⴱⴰⵏⴽ » ⵉⴳⴰ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
27-10-17
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ (ⵜⵉⵊⴰⵔⵉ ⵡⴰⴼⴰ- ⴱⴰⵏⴽ) ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵙⵉⴽⴽ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵍⴰⵙⵙⵜ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ (ⵊⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⴽ) ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵅⴼ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⵕⴼⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ(ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ)
26-10-17
ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⴰ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵛⴰⵔⴰⴼⴰⵜ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ, ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴳ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⴼⴼⵉ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ(ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ)
26-10-17
ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⴰ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵛⴰⵔⴰⴼⴰⵜ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ, ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴳ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⴼⴼⵉ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵔⵓ-ⵎⵓⵜⴰⵡⵙⵙⵉⵟⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
24-10-17
ⴱⵕⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵙⵜⵔⴰⵙⴱⵓⵔⴳ, ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ (511 ⵏ ⵓⴳⵕⴹ) ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵔⵓ-ⵎⵓⵜⴰⵡⵙⵙⵉⵟⵉ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵜⵏⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵥⵉⵍ (ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ)
23-10-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ, ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵥⵉⵍ, ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴳⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016 ⴰⵙⵖⵍ ⵏ 70% ⴳ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴳ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⴹⵏ 2,2 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ..ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ 2017 ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ 2017 ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ,ⴳ ⴰⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________