Maghreb Arab Press

News
Wednesday  15  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   13:18

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ
ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ  -  

ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ (ⵜⵛⵉⵔⵉ ⴱⵍⵓⵙⵓⵎ) ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵎⴰⵥⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⴽⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵍⵉⴳⵏ, ⵜⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵛⵛⵓⵃⵏⴰ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ
08-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ (ⵜⵛⵉⵔⵉ ⴱⵍⵓⵙⵓⵎ) ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵎⵎⴰⵥⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴽⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵍⵉⴳⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017, ⵙⴳ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⵛⵛⵓⵃⵏⴰ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ... ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ
04-05-18
ⴹⴹⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴰⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵍⴱⵓⵏⵓⴽ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ  « ⴰⴼⵔⵉⴽⵏ ⴱⴰⵏⴽⵔ » ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018
03-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵣⵎⵎⵓⵎ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵍⴱⵓⴱⵓⴽ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵙⵏⵏ ⴳ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ « ⴰⴼⵔⵉⴽⴰⵏ ⴱⴰⵏⴽⵔ » 2018, ⵍⵍⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴳ ⵜⵉⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ, ⵜⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵏ ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴰⴷ ⴳ ⴱⵉⴱⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵣⵡⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵡⵉⵏ « ⵄⴰⴷⵉ » ⴳ ⴰⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ 2018 ⵎⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ 61% ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜⵉⵏ (ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ)
30-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⴳⴰ « ⵄⴰⴷⵉ » ⴳ ⴳ ⴰⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ 2018 ⵎⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ 61% ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ 2021 ⵏ ⵜⵉⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ
25-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⴰⵥⵕⴼ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ 2021 ⵏ ⵜⵉⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⴽⴰⵏ ⵏ 13 ⵜⴰⵎⵉⵣⵉⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵓⵙⵙⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ (ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ)
24-04-18
ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⵡⵏⴰⴹ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵥⴰⴱⵉⵍ ⴳⴰⵕⵚⵢⴰ ⵜⵉⵊⵉⵔⵉⵏⴰ, ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵎⵓⵙⵙⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________