Maghreb Arab Press

News
Wednesday  15  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   13:19

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ
ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ  -  

ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳⵛⵎ ⵉ « ⵙⵉⴷⵢⴰⵡ » ⵉⴳ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ (ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ)
15-05-18
ⴰⴽⵕⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵖⴰⵏⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⵔⵃⴰⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴽⵕⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳⵛⵎ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵙⵉⴷⵢⴰⵡ) ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ
15-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 11 ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ: 500 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵅⴼ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⴷⴰⴼⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ
11-05-18
ⴼⴰⵙ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵎⵍⴰ ⴳ ⴼⴰⵙ, ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ 500 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴰⴼⴰ ⵜⵜⵓⵥⵕⴰⴼⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⴷⴰⴼⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
10-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵄⵎⵎⴰⵏ : ⵢⵉⵡⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ « ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ 2018 ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ » ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⴰⵢⵙ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ
10-05-18
ⵄⵎⵎⴰⵏ  -  

ⵢⵉⵡⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ « ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ 2018 ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ » ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⴰⵢⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵥⵔⴼⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ; ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵏ... ⵖⵍⵉⵏ ⵉⵎⵣⵏⵣⵏ ⵙ 67% ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ
09-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⴳⵛⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙ ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵏ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⵍⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⵎⵣⵏⵣⵏ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵍⴽⵎ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ 22.358 ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜ, ⵙ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ 67,48%, ⵙ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________