Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  20  ⴱⵕⴰⵢⵕ  2018   |   05:46

read more

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ 4,6% ⴳ 2017, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 1,2% ⵍⵍⵉ ⵜⵍⴽⵎ ⴳ 2016 (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ)
26-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ 4,6% ⴳ 2017, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 1,2% ⵍⵍⵉ ⵜⵍⴽⵎ ⴳ 2016, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵥⴹⵕⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ « ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⵉ»
24-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⵉ, ⴽⵉⵎⵓ ⵜⵢⵉⵍⵉⴽⴰⵢⵏⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ 2018
24-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙ ⵜⵕⵥⵥⵎ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⵏⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ 2018.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉ ⵡⵙⵉⴽⵍ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵍⵉⵏ ⵙ +11,63%
22-01-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ 2017, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵏ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴳ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵔ +11,63%, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ (ⵓⵏⴹⴰ).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ: ⵜⵙⴰⴱⵄⴰ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ 2017
21-01-18
ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ  -  

ⵔⵣⴼⵏ 244.201 ⵓⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴳ 2017, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ 38% ⵙ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ 2016 ⵍⵍⵉ ⵢⵍⴽⵎⵏ 177.445 ⵓⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴷⴷⴰⵡⴷⵉ : ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ
19-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵙⵏ ⴷⴷⴰⵡⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⵉⵣⵎⴰⵣⵏ ⵉⵅⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵏⵓⵎⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ  -  

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵙⵓⵎⴰ ⵛⴰⴽⵔⴰⴱⴰⵔⵜⵉ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________