Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  12  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   02:35

read more

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵡⴰⴷⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ(ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵣⴰⵔ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ)
06-11-17
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵣⴰⵔ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⵉⴹⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵡⴰⴷⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴽⵓⴱ 23…ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ ⵉⴽⴰ ⴼⵉⵊⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵓⵣⵡⵉ
06-11-17
ⴱⵓⵏ  -  

ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵏ ⴳ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵓⵣⵡⵉ (ⴽⵓⴱ 23) ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏ ⴳ ⵜⴽⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴼⵉⵊⵉ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ (ⴰⵎⴰⴳⵔ)
04-11-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵊⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.. ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⵓⵎⴰⵕ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ)
03-11-17
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⵓⵎⴰⵕ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵙⵡⴰⵣⵉⵍⴰⵏⴷ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴱⵖⵔ ⵙⴳ ⵉⵔⵉⵎ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
02-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵡⴰⵣⵉⵍⴰⵏⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵖⵡⴰⵖⵢⴰ ⴳⴰⵎⵉⴷⵣ ⴳ ⵢⴹ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴱⵖⵔ ⵙⴳ ⵉⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ : ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵢⵍⴰⵍⵜ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ « ⵡⵉⵣ ⵉⵕ » ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵙ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
01-11-17
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵜⴳⴳⵯⵣ, ⴳ ⵢⴻⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⵢⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵀⵏⵖⴰⵕⵉⵜ ⵉⵔⵅⴰⵏ « ⵡⵉⵣ ⵉⵕ » ⴳ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ « ⴱⵓⴷⴰⴱⵉⵙⵜ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ..ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ 2017 ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ 2017 ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ,ⴳ ⴰⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________