Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:51

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ « ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ : ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ », ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⴰⵢⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵃⵕⵛ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵡⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵚⵉⵟ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ 45 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
07-08-18
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⵉⵎⵥⵍⵉⵜ « ⴽⵓⵏⵜⵓⵏⵉⵔ ⵎⴰⵏⴰⵊⵎⵏⵜ » ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵚⵉⵟ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ 45 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵉⵢⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ .. ⵉⵖⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⴰⵎⵣⵏⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵙ ⴰⴽⵎⵍ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵉⵣⵔⵉⵏ (ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵛⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ)
06-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵣⵎⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵏⵣⵉ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⴰⴽⵎⵍ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵙ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⵉⵖⵍⵉ ⴳ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ 4.86 %, ⵙ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⵎ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵎⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵛⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵉⵙⵢⵉⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ
02-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 47.18 ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵉⵙⵢⵉⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ
24-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵎⵎⴰⵏ ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵍⴽⵎ 3,2 % ⴳ ⴰⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ 2018 (ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)
04-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⵎⴰⵍⵍ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ 3,2% ⴳ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ 2018, ⴷⴰⵜ ⵏ 3,2 % ⴳ ⴰⵎⵎ ⴰⵣⵎⵣ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⴰⵢⴷ ⵏ 2,6%.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
« ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ » : ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ
28-06-18
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  

ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ « ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ », ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵙⵡⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴼⴰⵔⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ