Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⴹⵓⴼ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵏⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵢ ⴰⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜⵜⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵏ ⵜⵉⵎⵜⴰⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵓⵔ ⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴳⵉⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
19-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵢ ⴰⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵜⵉⵎⵜⴰⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵓⵔ ⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴳⵉⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ.. ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⵅⴼ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ(ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ)
19-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵔⵓⴱⴱⵉⵜ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⵏ, ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⴰⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⴳⵔ 6 ⴷ 16 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵙ ⴰⵎⴽⴰⵜⴰ ⵏ 5% (ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⴰⵎⴰⵏ)
18-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳⵔ 6 ⴷ 16 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 5%, ⵉⵣⵔⵉ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵙⴳ 64.2 % ⴰⵔ 69,2%, ⵙ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ 10,5 ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵎⵓⴽⵄⴱ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵍⵓⵊⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⵡⴹ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 68% (ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ)
16-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵣⵔⵉⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 10,3 ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⵎⵉⵜⵔ ⵎⵓⴽⵄⴱ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ, ⵜⵖⵍⵉ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵖⵏ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ 68,3%.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵜ ⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵓⵕⵉⴱⴱⵉ ⵜⵜⴰⴼⵡⵉⴹ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
16-04-18
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵕⵕⵓⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵜⵜⴰⴼⵡⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⴰⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵉⵙ ⵙⵓⵍ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵕⵕⵓⴱⵉⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ
12-04-18
ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ  -  

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⴳⵓⴼ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________