Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  12  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   02:32

read more

13-11-17
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ « ⵉⵕ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ », ⴳ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵜⵢⵍⴰⵍⵜ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴳⵔ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ « ⵉⵕ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢⵏ ⵉⵏⵔⵣⵓⴼⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵏⴳⴳⵯⴰⵔⵡ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵙ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 9% (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ)
10-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⴼⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳⵔ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴷ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ2017, 8,858 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵔⵣⵓⴼⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ 9% ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⴰⵙⴳⵎⴹ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵀⵏⵖⴰⵕⵢⴰ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ
10-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵀⵏⵖⴰⵕⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 3 ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵕⵇⵢⵢⴰ ⴷⴷⵔⵀⵎ, ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵀⵏⵖⴰⵕⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵍⵉⴼⵉⵏⵜⵉ ⵎⴰⴳⵢⴰⵕ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ 6,85 ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⴳ 2018 (ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ)
09-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ 6,85 ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵡⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵜ: ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵉⵙⵖⵍⴼ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ « ⴰⵙⴳⴳⴷ ⴰⵏⵖⴱⵓ » ⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵓⴷⵔⵉⵏ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵉⵏ
08-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵖⵍⴼ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ « ⴰⵙⴳⴳⴷ ⴰⵏⵖⴱⵓ » ⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵓⴷⵔⵉⵏ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵡⴰⴷⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ(ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ)
06-11-17
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⵉⴹⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵡⴰⴷⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ..ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ 2017 ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ 2017 ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ,ⴳ ⴰⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________