Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:47

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ « ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ : ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ », ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⴰⵢⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵃⵕⵛ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴳ ⴹⴹⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵍⵀⵉⵔⵙⵉⴽ
18-09-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⴳⴰ ⵡⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⴰⵣ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴳⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴳ ⵍⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵍⵀⵉⵔⵙⵉⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵉⵏⵉⵙ ⵣⴼⵉⵣⴷⵉⵜⵛ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ ⵎⵣⵡⴰⵕ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴼⴽⴰ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⵕⵟⵟⴰⵍ ⴳ ⵓⵜⵉⴳ ⵏ 16 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵔⵓ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵍ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ
07-09-18
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⵉⴼⴽⴰ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵕⵟⵟⴰⵍ ⴳ ⵓⵜⵉⴳ 16 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵔⵓ ⵉ (ⴼⴰⵔⵓⴽ ⵍⵢⵜⵉⵏⴳ ⵙⵉⵙⵜⵎⵣ ⵎⴰⵔⵓⴽ) ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ (ⴼⴰⵔⵓⴽ ⵉⵏⴳⵉⵏⵉⵔⵉⵏⴳ ⴱⵉ. ⴼⵉ. ⵜⵉ/ⴰⵍ. ⵜⵉ. ⴷⵉ .)

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵖⵜⵙ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ « ⴹⴰⵏⵓⵏ » ⴰⴷ ⵜⴷⵊⵊ ⵏ ⵀⴰⵎⵉⵛ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵎⵍⴰⵏ (ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ)
05-09-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ (ⴹⴰⵏⵓⵏ) ⴷⵉⴷⵉ ⵍⴰⵎⴱⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⴷⵊⵊ ⵏ ⵀⴰⵎⵉⵛ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⴰⵏ ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵣⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵎⵙⴰⵖ ⵏ ⵉⵏⵙⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ, ⴷ ⵙⵓⵏⴼⵍ ⵏ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵍⵎⴰⵛⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵙⵙ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷ 200 ⵉⴹⴼ ⵏ ⵉⴹ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴳ ⴰⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ 2018 (ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ)
16-08-18
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵜⵣⵎⵓⵎ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵓⵎⵉⵍⵢⵓⵏ ⴷ 200 ⵉⴹⴼ ⵏ ⵉⴹ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴳ ⴰⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ 2018 ; ⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴹⵏ ⵢⵣⵎⵎⵓⵎⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⵙⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴰⵏⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵡⵉⵊⵀⴰ 2 ⵎⵍⵢⵓⵏ, ⴷ 246 ⵉⴼⴹ ⴷ 45 ⵉⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ
14-08-18
ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ  -  

ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 10% ⴳ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ (ⴰⵙⴰⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ)
09-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴹⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⵣⴼⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ 5,1 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵢ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓⵏ ⵙ 10% ⴳ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵎⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ