Maghreb Arab Press

News
Wednesday  15  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   13:17

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ
ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ  -  

ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ
01-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⴹⵓⴼ
24-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵏⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃⴷⴷⵉⵏ ⵎⵣⵡⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
22-05-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃⴷⴷⵉⵏ ⵎⵣⵡⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⴱⵏⵚⴰⵍⵃ ⵛⵇⵕⵓⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⵡⴹ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 70% ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ (ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ)
22-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵛⴰⵕⴰⴼⴰⵜ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⵡⴹ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ 70% ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⵓⵔ ⵢⵉⵡⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵜⴼⴰⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⴼⴰ (ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴱⴱⴰⵃ)
21-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⴹⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵔⴱⴱⴰⵃ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⵓⵔ ⵢⵉⵡⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵜⴼⴰⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⴼⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ... ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⵎⴽⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⴳⵔ
16-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵔⵏ, ⵙⵡⴰ ⵡⵉⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏⵖⴷ ⴳ ⵜⵓⵣⵍⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ, ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⵍ ⵉⵣⵉⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴱⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________