Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⴹⵓⴼ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵏⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵍⴱⵓⵏⵓⴽ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ  « ⴰⴼⵔⵉⴽⵏ ⴱⴰⵏⴽⵔ » ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018
03-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵣⵎⵎⵓⵎ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵍⴱⵓⴱⵓⴽ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵙⵏⵏ ⴳ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ « ⴰⴼⵔⵉⴽⴰⵏ ⴱⴰⵏⴽⵔ » 2018, ⵍⵍⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴳ ⵜⵉⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ, ⵜⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵏ ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴰⴷ ⴳ ⴱⵉⴱⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵣⵡⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵡⵉⵏ « ⵄⴰⴷⵉ » ⴳ ⴰⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ 2018 ⵎⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ 61% ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜⵉⵏ (ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ)
30-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⴳⴰ « ⵄⴰⴷⵉ » ⴳ ⴳ ⴰⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ 2018 ⵎⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ 61% ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ 2021 ⵏ ⵜⵉⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ
25-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⴰⵥⵕⴼ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ 2021 ⵏ ⵜⵉⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⴽⴰⵏ ⵏ 13 ⵜⴰⵎⵉⵣⵉⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵓⵙⵙⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ (ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ)
24-04-18
ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⵡⵏⴰⴹ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵥⴰⴱⵉⵍ ⴳⴰⵕⵚⵢⴰ ⵜⵉⵊⵉⵔⵉⵏⴰ, ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵎⵓⵙⵙⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵙⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ
23-04-18
ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  

ⵔⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵎⴽⵏⴰⵙ
23-04-18
ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  

ⴱⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵍⴰⵃⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ : « ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ, ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⴱⵖⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________