Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  20  ⴱⵕⴰⵢⵕ  2018   |   05:42

read more

ⵕⵕⴱⴰⵟ.. ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵉⵎⴹⵉⴽⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ
30-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

/ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵉⵎⴹⵉⴽⴰⵕⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⵎⵓ ⵓⵃⵍⵍⵉ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵜⵉⴷⴽⴽⵓⵍⴰ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵓⵔⴷⵓⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵔⴱⴱⴰⵃ ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ
30-01-18
ⵊⵓⵏⵉⴼ  -  

ⵉⴷⵔⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⴹⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵔⵔⴱⴱⴰⵃ, ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 19 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 30 ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ .. ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ
29-01-18
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ  -  

ⵉⵕⵥⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ 2063 ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ , ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵀⵎⵉⵛ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵡⵉⵙⵙ 30 ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵎⵎⵓⵏ ⵏ ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 30 ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ .. ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ
29-01-18
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ  -  

ⵉⵕⵣⵣⵓⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ 2063 ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ , ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵀⵎⵉⵛ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵡⵉⵙⵙ 30 ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵎⵎⵓⵏ ⵏ ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 30 ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ : ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⴱⵓ
29-01-18
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ  -  

ⵢⵓⵎⵣ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⴱⵓ ⵙⴳ ⵓⵙⴷⵔⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵜⵉⵡⴹ 34% ⴳ ⵜⵢⵉⵔⴰ ⵏ 2017 (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴱⴰⴽⵓⵔⵉ)
26-01-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ (ⵎⴰⵣⵉⵏ), ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⴱⴰⴽⵓⵔⵉ, ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵜⵉⵡⴹⵏ 34% ⴳ ⵜⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⴷ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵎⵔⵏⵉⵡ ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ 42% ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020, ⴷ 52% ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2030.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ  -  

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵙⵓⵎⴰ ⵛⴰⴽⵔⴰⴱⴰⵔⵜⵉ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________