Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  12  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   02:42

read more

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵕⵉⵥ ( ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏⵓⴱⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ)
11-12-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏⵓⴱⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵕⵉⵥ ⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵡⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ
11-12-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ, ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ, ⴷ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ
07-12-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⵎⵍⵏⵜ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵅⵛⵛⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴼⵉⵍⵉⵚⵜⵉⵏⵉⵜ : ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵡⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ (ⵍⵅⵍⴼⵉ)
07-12-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵡⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵔⵏⵉⵡⵜⵏ ⵜⵉⵏⴳⵓⵔⴰⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴼⵉⵍⵉⵚⵜⵉⵏⵉⵜ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵓⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵏⵉⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ
07-12-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⴳⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵍⵇⵓⴷⵙ
06-12-17
ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ  -  

ⵉⵔⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵖⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵉⵙⴷⵓⵔⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵢⵓⵎⵥ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⵙⵜⵉ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⵙⵜⵉ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴳ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________