Maghreb Arab Press

read more

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⴱⵕⵟⵇⵇⵉⵣ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵛⴱⵉⵍⵢⴰ
03-07-17
ⵉⵛⴱⵉⵍⵢⴰ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⴰⵙ ⴳ ⵉⵛⴱⵉⵍⵢⴰ (ⵉⴼⴼⵓⵙ) ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 4 ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⴱⵕⵟⵇⵇⵉⵣ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵛⴱⵉⵍⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
30-06-17
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ/  -  

/ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⵅⵡⴰⵏ ⵉⴳⵏⴰⵙⵢⵓ ⵣⵡⵉⴷⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⴹⵉⴽⵉⵔ ⴷ ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ ⵎⴰⵢⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴼⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ
15-06-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

- ⵉⴼⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵔⵉⵊⵉⵜ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ, ⵙ ⵜⵖⵓⵕⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⵜⴰⵎⵏⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
05-06-17
ⵎⵓⵏⵕⵓⴼⵢⴰ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵎⵓⵏⵕⵓⴼⵢⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵙⵉⴷⴰⵡ) ⵉⴳⴰ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
05-06-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⴽⴽⵜⵜⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⵕⴱⵉ
05-06-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⴽⵜⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 10 ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⵕⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⴱⴰⴽⵉⵙⵟⴰⵏ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵕⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵕⵕⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴷ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ, ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵀⵉⵍⴰⵍ, ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴱⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏⵉⵢⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵎⴰⵍⵉⵃⴰ ⵍⵓⴷⵀⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ, ⵢⴰⵜ ⵜⵕⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵕⵕⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴷ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________