Maghreb Arab Press

read more

ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ
16-10-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵔⴰ ⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 14 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2017
14-10-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 14 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2017 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ
13-10-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⴱⴳⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵢⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ «ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵉⵣⵓⵏ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ
13-10-17
ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⴰⵜⴰⵕⴰ, ⴳⴳⵉⵟ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ (ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵙⵍⴰⵎ ⴰⵃⵉⵣⵓⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ.. ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵢⴰⴼⵓ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵊⵊⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ
12-10-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵔⴰ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⵖ, ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⵊⵊⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴰⵙⵎⵖⵓⵔ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⴼⵉⴷⵕⴰⵍⵉⵜ
12-10-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⴼⵉⴷⵕⴰⵍⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵉⵎⵉⵜⵔⵉ ⵎⵉⴷⴼⵉⴷⵉⴼ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⴼ ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵕⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵕ, ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵉⵏⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________