Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  23  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   10:51

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵚⵜ -ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵚⵜ, ⴽⵔⵉⵙⵜⴰⵏ ⴽⴰⵎⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵔⴳⴳⵉⴳ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵜⵉⵏ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵢⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵃⴱⴰⵏ 38% ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ (ⴰⵎⵙⵉⵡⴹ)
22-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵃⴱⴰⵏ 1574 ⴳⵉⵜⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵚⵚⵃⵕⴰ : ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵏⴰⴹ ⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵙⴳ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⴷ
21-06-18
ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ(ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵎⵓⵏ)  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵕ, ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵏⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵙⴳ 10 ⵡⴰⵙⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ
21-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 43.18 ⵉⵎⵙⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ, ⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳ ⴱⵕⴰⵣⴰⴼⵉⵍ ⴳ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018 ⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵖⵔⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⵣⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵚⵉⵎ ⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ
21-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵖⵔⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵅⵚⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵍⵉⵏ ⴰⵙⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴳⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⵣⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵙⵖⵍ ⴳ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵉⵏⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵚⵉⵎ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵢⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ
19-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⵕⴰⴽⴽⵯⵛ: ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵙⴳⵜⵉⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴰⵙⵍⵉⵃⴰ ⵉⴽⵉⵎⵢⴰⵡⵉⵏ
19-06-18
ⵎⵕⴽⴽⵯⵛ  -  

ⴱⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⴰⴽⴽⵯⵛ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴰⵙⵍⵉⵃⴰ ⵉⴽⵉⵎⵢⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 38 ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴹⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________