Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  23  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   10:34

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 11 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳⵔ 21 ⴷ 24 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⴳⵔ 21 ⴷ 24 ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ11 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵎⵔⵜ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵎⴽⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴰⵜⵉⵏⴰ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ 27 ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
22-06-18
ⴰⵜⵉⵏⴰ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴰⵜⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 27, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⴽⴰⴱ ⵙⵓⵏⵢⵓⵏ ⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⴰⵜⵉⵏⴰ, ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 2 ⴷ 3 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ : ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ « ⵍⴰⵎⴰⴱ » ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵟⵟⴰⵄⵏ ⵖⵔⴰⵏ ⵉ ⵡⴱⵏⵏⵣ
21-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵢⵙⵔⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵟⵟⴰⵄⵏ ⴳ ⵍⵎⵃⴽⴰⵎⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵉⴷⴷ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ, ⵖⵔⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴱⵏⵏⵣⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵢⴰⴷ « ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵓⵊⵊⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴼⴽⵎⵏ ⴰⴳⵕⴹ ⵏⵏⵙⵏ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ "ⵅⴼ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ" ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵅⵍⵍⴰ ⵙⵄⵉⴷⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
20-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ « ⵅⴼ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ » ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵡⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵍⵍⴰ ⵙⵄⵉⴷⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
"ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ: ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?", ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ
18-06-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵉⵙⵎ "ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ: ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?"

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⴽⵎⵏ 18 ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⴰⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ (ⴰⵔⵣⵣⵓ)
07-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⵏⴰⴹⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴹⴼⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴼ 140 ⴰⴳⴳⵓⴳ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ 18 ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⴽⴽⵓⵥ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2018: ⵔⴰⴷ ⵜⵣⵣⵓⵣⵔ « ⵍⴰⵎⴰⴱ » ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ 1 ⵢⵓⵏⵢⵓ
31-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ (14 ⵢⵓⵏⵢⵓ-15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ), ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵙⴳ 1 ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⴰⵣⵣⵓⵣⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________