Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵉⵣⵔⵉ ⵡⵙⵍⴳⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ « ⵍⴰⵎⴰⴱ » ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴳⴳⵯⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ (ⵓⵟⵟⵓⵏ 6667 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 23 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018) ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 02.15 ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵕⵓⵎⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⴽⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ (ⴰⵊⵉⴼⵉ)
20-04-18
ⵕⵓⵎⴰ  -  

ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵓⵎⴰ ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⴽⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ (ⴼⴰⴱⴰ) ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ "ⴰⵊⵉⵏⵜⵙⵢⴰ ⵊⵓⵔⵏⴰⵍⵉⵙⵜⵉⴽⴰ ⵉⵍ ⴼⵉⵍⵉⵏⵓ" (ⴰⵊⵉⴼⵉ).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵡⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
20-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵡⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵥⵕⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵍⴰⵏ ⴷ ⵇⵇⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ (ⵜⴰⵎⵉⵏⴰⴳⵜ)
18-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴷⵍⵙⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⵉⵏⴰ ⵍⵎⵖⴰⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵥⵕⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵍⴰⵏ ⴷ ⵇⵇⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵚⵉⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰ
18-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴰⵔ ⵙⵔⵔⴰⵎⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴷ ⵔⵔⵅⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵚⵉⵍⴰ, ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵜⵉⵙⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵣⵡⵡⵇⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 40 ⵏ ⵍⵎⵓⵙⵎ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
« ⵜⴰⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵍⵉⵜ : ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ, ⵏⵖⴷ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴱⵉⵇⵇⵉ », ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⴷ « ⵍⴰⵎⴰⴱ »
13-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵍⴰⵎⴰⴱ‌), ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ « ⵜⴰⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵍⵉⵜ : ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ, ⵏⵖⴷ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴱⵉⵇⵇⵉ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ 4 : 30 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ « ⵉⴽⵔⴰⵏ » ⴳ ⵜⵖⵍⴰ « ⵜⵢⵓⵜ » ⴳ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙⴳ 12 ⴰⵔ 14 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ
11-04-18
ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰ « ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰ ⵜⵢⵓⵜ, ⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ « ⵜⵢⵓⵜ » ⴷ ⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ, ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ « ⵉⴽⵔⴰⵏ ⵜⵢⵓⵜ » ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵙⴳ 12 ⴰⵔ 14 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________