Maghreb Arab Press

read more

ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ
28-08-17
ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵀ  -  

ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ17 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵢⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
26-07-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴼⵓⴽⴽⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ “ⵏⵜⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ: ⵉⴼⴳⴳⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⴳⵔ 24 ⴷ 26 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 14 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ
06-07-17
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ14 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏⵏⵉ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵖⵔⴰⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⴳⴷⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
13-06-17
ⵖⵔⴰⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⴳⴷⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  -  

ⵖⵔⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⴳⴷⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ.. ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵎⴹⴰⵢ
11-05-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ "ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ - ⴰⵍⵃⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ" ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ » ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵙ 12 ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴰⴷ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷⵔⵓⵏ ⴳⵉⵙ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
« ⵍⵀⵉⵏⴷ-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ » ⴰⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
28-04-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ « ⵍⵀⵉⵏⴷ-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⴽⵓⴼⴰ : « ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵉ ⴰⴷ ⴼⴽⵖ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ»
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵍⵢⵓⵏⵙⴽⵓ), ⵉⵔⵉⵏⴰ ⴱⵓⴽⵓⴼⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ, ⵎⴰⵙ « ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵉ ⴰⴷ ⴼⴽⵖ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________