Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵏⵄⴰⵕ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵎⵏⵖⵓ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵏⵄⵕⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵏⵄⵕⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⴷⵓⵙ ⵡⵉⵙⵙ 26.16 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵓⵣ ⵏ ⵓⵙⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵙⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⵣⵜ ⵙ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴰⵎⴷⵏⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵣⵣⴰⵀⵉⵔ
10-12-18
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴰⵎⴷⵏⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵣⵣⴰⵀⵉⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 82 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ "ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⵔⵉⵔ" ⵔⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ (ⴰⴷⵡⴰⵍ)
07-12-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ "ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⵔⵉⵔ" ⵔⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉ "ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴽⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ "ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⵔⵉⵔ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ: ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ" ⵏ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ
07-12-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵏⴽⴰⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ 20 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2011" ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ
30-11-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ « ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ-ⵉⵏⵢⴰⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ", ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019
29-11-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ "ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ-ⵉⵏⵢⴰⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ", ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ", ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰ "ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ" ⴰⵎⵎ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ (ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ)
26-11-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰ "ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ" ⴰⵎⵎ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ