Maghreb Arab Press

News
Wednesday  22  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   22:27

read more

ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵔⵎⵉⴷⵉⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ)
22-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴳⴰ ⵡⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵔⵎⵉⴷⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵃⴰⴹⵕ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ)
19-11-17
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⵃⴰⴹⵕ ⵜⴰⵡⵏⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ « ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ - ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ » ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ », ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏⵛⵉⵅ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ)
17-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴷⵔⵓ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⴱⵢⵓⵏⵉⵙ ⴰⵢⵕⵉⵙ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ
15-11-17
ⴱⵢⵓⵏⵉⵙ ⴰⵢⵕⵉⵙ  -  

ⵜⴷⵔⵓ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⵎⴰⴱ), ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ (ⵍⵟⴰⵎ) ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵔⵉⵙ ⵙⴳ 14 ⴰⵔ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ, ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵙⴳ ⴰⵎⵔⵉⵇⴰ ⵍⴰⵜⵉⵏⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 14 ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
15-11-17
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵡⵉⵙⵙ14 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴰⵔ18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ "ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ"
10-11-17
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴹⵕⵉ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ "ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵚⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ "ⴼⵉⵣⴰ ⴼⵓⵕ ⵎⵢⵓⵣⵉⴽ", ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵍⵎⵣⵏⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ "ⴼⵉⵣⴰ ⴼⵓⵕ ⵎⵢⵓⵣⵉⴽ" "ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ