Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:37

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ...ⵉⴼⴽⴰ ⵏ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵣⴳⵓⵜⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ  -  

ⵉⴼⴽⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵣⴳⵓⵜⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ " ⴳⴰⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ "ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⴰⵙⵓⴼⴼⵖ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ
19-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵖⵜⵙⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ, ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴼⵉⴷⵢⴰⴱ).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉ « ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⵙⴳ 19 ⴰⵔ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵢⵓⴳⵔⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵛⵜⵓⴽⴰ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ
18-10-18
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⵍⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳⵔ 19 ⴷ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ « ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » (ⴰⵣⴰ ⴼⵓⵕⵓⵎ) ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵢⵓⴳⵔⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵛⵜⵓⴽⴰ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⴰⵊⴷⵉⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⴰⵖⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⴰⵙⵓⵔⵙ)
17-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵖⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⴼⴼⵖ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⴷⵓⵙⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵢⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⵚⴰⴼⵉ ⵎⵓⵎⵏ ⵄⵍⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017
17-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⵚⴰⴼⵉ ⵎⵓⵎⵏ ⵄⵍⵉ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⵅⴼ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⴰⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
16-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵔⵔⵣⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵉⵏⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ"
15-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵣⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵉⵏⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ" ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ