Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⴹⵓⴼ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵏⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵔⴰⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵛⵉⵍⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵛⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵛⵉⵍⵉ)
09-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵛⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵛⵉⵍⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵏⵣⴰⵍⵓ ⴼⵡⵉⵏⵙⴰⵍⵉⴷⴰ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⵢⴰⴹⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ-ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ
08-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ-ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⵙⴱⴰⴱ ⴷ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵥⴰⵕ ⴷ ⵓⴷⴼⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⴹⵕⵏ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵟⵟⴼⵏ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ (ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ)
07-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴰⵏⵥⴰⵕ ⴷ ⵓⴷⴼⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⴹⵕⵏ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵔⴰⴷ ⵟⵟⴼⵏ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵢⵜ ⵏⵉⵖⴰⵍⵍⵉⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷⵖⵉ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴳ ⵓⴱⵔⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⴳ ⵓⵏⵙⵙⴰ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ(ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵛⴳⵕ)
03-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⵍⵛⴳⵕ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵢⵜ ⵏⵉⵖⴰⵍⵍⵉⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⵡⵏⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴳ ⵓⴱⵔⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⴳ ⵓⵏⵙⵙⴰ ⵓⵎⵔⵙⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵜⵏ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ(ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵓⵚⵍⵍⵉ)
03-02-18
ⵏⵢⵓⴷⵉⵍⵀⵉ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵊⴰⵎⵉⵍⴰ ⵎⵓⵚⵍⵍⵉ, ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵜⵏ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵙⵎⵖⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵉⵏ ⵍⴰⴳⴰⵕⴰⴷ ⵙ ⵉⵙⴳⴰⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ
31-01-18
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  

ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵥⵔⴼ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⵔⵉⵙⵜⵉⵏ ⵍⴰⴳⴰⵕⴰⴷ, ⵙ ⵉⵙⴳⴰⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________