Maghreb Arab Press

News
Wednesday  15  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   13:18

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ
ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ  -  

ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⴰⵊⵉⴷ ⴳ ⴱⵓⴷⴰⴱⵉⵙⵜ ⴰⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ
01-03-18
ⴱⵓⴷⴰⴱⵉⵙⵜ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⴰⵊⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵀⵏⵖⴰⵔⵉⵜ, ⴰⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⴼⵙⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵓⴷⴰⴱⵉⵙⵜ, ⵏⵏⵉ ⵢⵙⵏⵓⴱⴳ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⴽⵍⵎⵎⵍⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ
27-02-18
ⴱⵕⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴽⵍⵎⵎⵍⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷ ⴼⵔⴳ ⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙⵏ. ⵏⵏⴰⵏ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵇⵉⵎⵏ « ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵔⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴱⴰⵕⵉⵣ : ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
24-02-18
ⴱⴰⵕⵉⵣ  -  

ⵉⵕⵣⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵍⴼ ⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴹⵏⵏⵉⵏ ⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ(ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵊⵉⴷ)
23-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⴰⵊⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⴳⵔ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷ ⵏ ⵍⵅⴰⵍⵉⵊ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴼⵉⵔⴷⴰⵡⵙ)
22-02-18
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⴳⵔ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷ ⵏ ⵍⵅⴰⵍⵉⵊ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵄⵜⵎⴰⵏ ⵍⴼⵉⵔⴷⴰⵡⵙ, ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵟⵟⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ)
22-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵎⴰ ⵛⴰⴽⵔⴰⴱⴰⵔⵜⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵎⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ (ⴱⵉⵔⴷ), ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ» ⴷ «ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⵓⵎ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ» ⵙ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________