Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:47

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ « ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ : ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ », ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⴰⵢⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵃⵕⵛ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵎⴽⵏⴰⵙ
23-04-18
ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  

ⴱⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵍⴰⵃⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ : « ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ, ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⴱⵖⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵢ ⴰⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜⵜⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵏ ⵜⵉⵎⵜⴰⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵓⵔ ⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴳⵉⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
19-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵢ ⴰⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵜⵉⵎⵜⴰⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵓⵔ ⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴳⵉⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ.. ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⵅⴼ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ(ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ)
19-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵔⵓⴱⴱⵉⵜ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⵏ, ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⴰⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⴳⵔ 6 ⴷ 16 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵙ ⴰⵎⴽⴰⵜⴰ ⵏ 5% (ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⴰⵎⴰⵏ)
18-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳⵔ 6 ⴷ 16 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 5%, ⵉⵣⵔⵉ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵙⴳ 64.2 % ⴰⵔ 69,2%, ⵙ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ 10,5 ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵎⵓⴽⵄⴱ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵍⵓⵊⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⵡⴹ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 68% (ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ)
16-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵣⵔⵉⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 10,3 ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⵎⵉⵜⵔ ⵎⵓⴽⵄⴱ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ, ⵜⵖⵍⵉ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵖⵏ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ 68,3%.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵜ ⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵓⵕⵉⴱⴱⵉ ⵜⵜⴰⴼⵡⵉⴹ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
16-04-18
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵕⵕⵓⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵜⵜⴰⴼⵡⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⴰⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵉⵙ ⵙⵓⵍ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵕⵕⵓⴱⵉⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ