Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  20  ⴱⵕⴰⵢⵕ  2018   |   05:47

read more

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - ⵀⵏⵖⴰⵕⵢⴰ: ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴰⴳⴰⵏ
15-12-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵣⵔⵓⴼ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵀⵏⵖⴰⵕⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳⵎⴹⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴰⴳⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵜⵎⵍⴰ ⵡⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⵓⵔⵜⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
15-12-17
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵢⵍⴰⵏⵜⵏ ⵉⵜⴰⴱⵄⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ, ⵎⴰⵙ ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴰⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵉⵙⵓⵔⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵙⵥⴳⵣ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵄⴰⵊⵣ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵙ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵏⵏⵚ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ)
14-12-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴹⵓⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵍⵎⴷⵢⵓⵏⵢⵢⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⴳⴳⵯⵣ ⵙⵓⵍ, ⵙⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⴷⴷⵓ ⵏ 65% ⵏ ⵓⵢⴰⴼⵓ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ: ⵢⴰⵏ ⵍⵇⴰⵕⴹ ⵏ 202 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴹⴹⵓⵍⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
14-12-17
ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ  -  

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵍⵇⴰⵕⴹ ⵏ 202 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴹⴹⵓⵍⴰⵕ ⴰⴼⴰⴷ ⵄⴰⵡⵏⵏ ⴰⵎⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜ ⵏⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⴹⴼⵕ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ 2018
13-12-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⴳ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ 2018.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ "ⵜⵔⵉⴱⵍ ⴰ" : ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ)
13-12-17
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵜⵙⵙⵎⵖⵔ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⴳⵎⵉ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵍⵓⵕⴰ ⵜⴰⴽ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⵉⴼⵍⴰⵃⵉⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ (ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ "ⵜⵔⵉⴱⵍ ⴰ").

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ  -  

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵙⵓⵎⴰ ⵛⴰⴽⵔⴰⴱⴰⵔⵜⵉ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________