Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  20  ⴱⵕⴰⵢⵕ  2018   |   05:41

read more

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ
08-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴳⴰ ⵡⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⵎⵓ ⵓⵃⵍⵍⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ, ⵢⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⴼⴰⴱⵢⴰⵏⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵎⵎⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⴱⵕⵕⵎⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ (ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ)
04-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵎⵎⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⴱⵕⵕⵎⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ (ⵙⴳ ⵓⵙⵓⴽ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⴰⵔ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵍⵡⵍⵊⴰ‌‌), ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴱⵓⵔⴳⵔⴰⴳ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ
04-01-18
ⵜⴰⴱⵓⵔⵚⵜ (ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ)  -  

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (+2,14%).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵉⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵢⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ
03-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵢⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ
03-01-18
ⵜⴰⴱⵓⵔⵚⵜ (ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ)  -  

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ
28-12-17
ⵜⴰⴱⵓⵔⵚⵜ (ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ),  -  

ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ  -  

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵙⵓⵎⴰ ⵛⴰⴽⵔⴰⴱⴰⵔⵜⵉ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________