Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:42

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ « ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ : ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ », ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⴰⵢⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵃⵕⵛ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ
15-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 11 ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ: 500 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵅⴼ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⴷⴰⴼⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ
11-05-18
ⴼⴰⵙ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵎⵍⴰ ⴳ ⴼⴰⵙ, ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ 500 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴰⴼⴰ ⵜⵜⵓⵥⵕⴰⴼⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⴷⴰⴼⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
10-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵄⵎⵎⴰⵏ : ⵢⵉⵡⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ « ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ 2018 ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ » ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⴰⵢⵙ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ
10-05-18
ⵄⵎⵎⴰⵏ  -  

ⵢⵉⵡⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ « ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ 2018 ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ » ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⴰⵢⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵥⵔⴼⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ; ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵏ... ⵖⵍⵉⵏ ⵉⵎⵣⵏⵣⵏ ⵙ 67% ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ
09-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⴳⵛⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙ ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵏ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⵍⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⵎⵣⵏⵣⵏ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵍⴽⵎ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ 22.358 ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜ, ⵙ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ 67,48%, ⵙ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ (ⵜⵛⵉⵔⵉ ⴱⵍⵓⵙⵓⵎ) ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵎⴰⵥⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⴽⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵍⵉⴳⵏ, ⵜⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵛⵛⵓⵃⵏⴰ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ
08-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ (ⵜⵛⵉⵔⵉ ⴱⵍⵓⵙⵓⵎ) ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵎⵎⴰⵥⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴽⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵍⵉⴳⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017, ⵙⴳ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⵛⵛⵓⵃⵏⴰ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ