Maghreb Arab Press

News
Wednesday  15  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   13:18

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ
ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ  -  

ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵜ ⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵓⵕⵉⴱⴱⵉ ⵜⵜⴰⴼⵡⵉⴹ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
16-04-18
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵕⵕⵓⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵜⵜⴰⴼⵡⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⴰⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵉⵙ ⵙⵓⵍ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵕⵕⵓⴱⵉⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ
12-04-18
ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ  -  

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⴳⵓⴼ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ
06-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵙ 44 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴳⵯⵛ ⵙⴳ 2 ⴰⵔ 4 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⴱⵔⵉⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 10% ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 (ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ)
03-04-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵡⴰⵕ ⴱⵏⵄⵣⵣⵓⵣ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⴱⵔⵉⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ 3,6 ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵙ 10 % ⵙ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2016.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵜⴷⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⴳ ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
03-04-18
ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵣⵀⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ, ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵢⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰⵏ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ ⵙⴳ 3 ⴰⵔ 6 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 4,1% ⴳ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 (ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)
02-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ 4,1% ⴳ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ 1% ⵍⵍⵉ ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016, ⵜⵙⴷⵓⵙ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴰⵏ ⵉ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________