Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⴹⵓⴼ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵏⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴱⴰⵕⵉⵣ : ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
24-02-18
ⴱⴰⵕⵉⵣ  -  

ⵉⵕⵣⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵍⴼ ⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴹⵏⵏⵉⵏ ⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ(ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵊⵉⴷ)
23-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⴰⵊⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⴳⵔ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷ ⵏ ⵍⵅⴰⵍⵉⵊ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴼⵉⵔⴷⴰⵡⵙ)
22-02-18
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⴳⵔ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷ ⵏ ⵍⵅⴰⵍⵉⵊ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵄⵜⵎⴰⵏ ⵍⴼⵉⵔⴷⴰⵡⵙ, ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵟⵟⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ)
22-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵎⴰ ⵛⴰⴽⵔⴰⴱⴰⵔⵜⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵎⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ (ⴱⵉⵔⴷ), ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ» ⴷ «ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⵓⵎ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ» ⵙ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵛⴰⴷ ⴰⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ
21-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵛⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⴰⵍ ⴷ ⵏ ⴷⴷⵓ ⵡⴰⴽⴽⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ)
20-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵓⵎⴰ ⵛⴰⴽⵔⴰⴱⴰⵔⵜⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ « ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ » ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 1,5 ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵍⵓⵕⵓ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________