Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  12  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   02:34

read more

ⵉⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⵔ ⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ (ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⴼⵉⵄ ⵣⵡⵉⵜⵏ)
28-09-17
ⴱⴰⵔⵉⵙ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵄⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⴼⵉⵄ ⵣⵡⵉⵜⵏ, ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵙ (ⵟⵓⴱ ⵔⵉⵙⴰ) ⵜⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⵔ ⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴰⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵍⵉⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵕⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
21-09-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵍⵃⵍⵉⵎⵉ, ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵕⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵙⵉⵎⵓ ⴱⴰⴳⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵅⴼ “ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ”
13-09-17
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵅⴼ “ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ”, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵓⵔⵉⵏⴱⵉⴹⵏ « ⴽⵍⵉⵎⴰⵜ ⵛⴰⵏⵙ » ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵖ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵓⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵓⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ
03-08-17
ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ  -  

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ, ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵓⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵓⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ
15-05-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵅⵛⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵉⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳⵓⵏⵢⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ
28-04-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ/  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵏⵢⴰ ⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ..ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ 2017 ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ 2017 ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ,ⴳ ⴰⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________