Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ , ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ , ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ , ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ .

ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2019
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵡⵉⵙⵙ 18.80 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ 2019.

ⵜⵢⴰⵎⵣ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⴳⴳⵍⴰ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ (ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⴰⵢⵏⵉⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ « ⵛⵎⵀⴰⵔⵓⵛ » ⴳ ⵜⴰⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ, ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⴰⵊⴰⴹⴰⵕⵎⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵓⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ , ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏⵍⵍⵉ ⴷⴰⵜ ⵉⴼⴼⵖ ⵛⵛⵉⴽ ⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⴰⴷ .

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2018 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ: ⵜⵉⵡⵉ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ "ⴰ ⵉⵙ ⴼⵉⵜⴰ ⴽⵍⵓⴱ"
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵉⵡⵉ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2018 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵅⵚⵕ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⴽⵓⵏⴳⵓⵍⵉⵢⵏ ⵏ "ⴰ ⵉⵙ ⴼⵉⵜⴰ ⴽⵍⵓⴱ" ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵛⵛⵓⵀⴰⴷⴰ ⴳ ⴽⵉⵏⵛⴰⵙⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⴱⴷⵓ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵜ
ⵊⵓⵏⵉⴼ  -  

ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ: ⵜⴼⵙⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴼⴼⵖⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)
ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ  -  

ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⵏⵖⵓⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵢⴼⵙⵉ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⴳⵯⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ, ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴼⴼⵖⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ "ⴷⴰⵄⵉⵛ" ⴷ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵡⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ « ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ » ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵉⵡⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ « ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ » ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⵉⵍⵜ « ⵜⵉⵍⵉⴽⵓⵎ ⵔⵉⴼⵢⵓ ⵉⴽⵙⵍⴰⵏⵙ ⴰⵡⴰⵔⴷⵣ 2018 » ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⴰⵎⵏⵣⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 19 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 19 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ