Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:07

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵢⵓⴼⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵢⵓⴼⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⴱⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴳ ⵓⵙⵔⵙ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵢⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 48 ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵡⵉⵙⵙ 48 ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉⵎⵙⴷⴷⵓⵔⵏ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⴰⵙⵖ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉ.

ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ 2018 (ⴰⴳⵔⴰⵡ 8 /ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ): ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ ⵙ 2-1
ⵎⵓⵚⴽⵓ  -  

ⵜⵉⵡⵉⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⵉ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ "ⴰⵜⵔⵉⴽⵜ ⴰⵔⵉⵏⴰ" ⴳ ⵎⵓⵚⴽⵓ, ⴳ ⵉⵎⵃⵄⵣⵡⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ.

ⵉⵖⵍⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⵙ 9,1 % ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016 (ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⵉⵙⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⵍⵉ ⴰⵙⵜⵉⴳ ⵏ 9.1 % ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016.

ⵉⴱⴷⴰ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ ⵍⵍⵉ  ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵏ
ⵖⴰⵣⵣⴰ  -  

ⵉⴱⴷⴰ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⴼⵍⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ, ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵙ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵉ ⵢⵎⴰⴹⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵯⵙ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⵚⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵜⵥⴹⴰⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ (ⵎⴰⵥⵉⵏ) ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴼⴰⵚⵓ ⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵜⵉⵣⴹⴰⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴳⵔ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵊⵕⴰⴹⴰ..ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜⵉⵏ ⵜⵙⵍⵉⴷⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⵍⴼⴰⵃⵎ
ⵊⵕⴰⴹⴰ  -  

ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜⵉⵏ ⵜⵙⵍⴷⵉⵜ ⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⴼⴰⵃⵎ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵛⵍⵉⴽⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵢⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________