Maghreb Arab Press

News
Wednesday  22  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   22:24

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⵉⵏ ⵉⵍⴰⵖⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵏⴼⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵜⵜⵓ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵍⵄⵍⴰⵎ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ, ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⵙⴰⴳⴳⵯⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⵙⵉⵡⴹ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵓⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ.

ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵍⵎⵕⵃⵓⵎ ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓⴽⵯⵓⵕ ⴷⴰⵕⵎⵉ, ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴹⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵍⵎⵕⵃⵓⵎ ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓⴽⵯⵓⵕ ⴷⴰⵕⵎⵉ, ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵣⴳⴰⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ.

ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⴷ 30 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ.

ⴰⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ)
ⴽⵓⵜⵛⵉⵏⴳ (ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ)  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵚⵚⵃⵕⴰ: ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ "ⵉⵙⵙⵔⵇⴱ" ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ)  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ, ⵉⵙ "ⵉⵙⵙⵔⵇⴱ" ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵖⵎⵙ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵅⴼ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵏⵜⵜⵓ ⵢⵊⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ
ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ  -  

ⵜⵓⵎⴹⵍⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵜⵜⵓ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵍⵄⵍⴰⵎ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ : ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ, ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ » ⴳ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⴳⵔ
ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ  -  

ⵜⴳⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ, ⵍⵍⵉ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ » ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⴳⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 860.000 ⴰⵎⵙⵖⴰⵏ ⴳ 2016 (ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⴹⴰⵏ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 860.000 ⴰⵎⵙⵖⴰⵏ ⴳ 2016, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵜⵏ 583.071 ⴰⵎⵙⵖⴰⵏ ⴰⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⴷ 147.637 ⵉⵎⵙⵖⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴷ 129.545 ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⴹⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵚⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ "ⴼⵉⵣⴰ ⴼⵓⵕ ⵎⵢⵓⵣⵉⴽ", ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵍⵎⵣⵏⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ "ⴼⵉⵣⴰ ⴼⵓⵕ ⵎⵢⵓⵣⵉⴽ" "ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ