Maghreb Arab Press

ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ

ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ: ⵜⴼⵙⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴼⴼⵖⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)
ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ  -  

ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⵏⵖⵓⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵢⴼⵙⵉ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⴳⵯⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ, ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴼⴼⵖⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ "ⴷⴰⵄⵉⵛ" ⴷ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵜⴱⴷⵉ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⴱⵏ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵀⵕⵀⵓⵕⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ
14-11-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵖⵖ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⴱⵏ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵀⵕⵀⵓⵕⴰ (ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ), ⴷ ⴰⵜ ⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵅⴼⵙ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏ ⵉⴼⴼⵖ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⴹⴼⴰⵕⵏ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⴷ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
09-11-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵉⴷⴷⵉ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⴰⵏ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵡⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⵣⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ 18 ⴷ 25 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴳ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ, ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵥ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⵏ, ⴷ ⵡⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴼⴼⵖⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⴹⴼⴰⵕⵏ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⴷ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ « ⵎⵉⴷⴷⵉⵢⵣ » ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ
08-11-18
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ « ⵎⵉⴷⴷⵉⵢⵣ », ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ « ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴱⴱⴰⵢⵜ : ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ », ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 150 ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ 26 ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⴱⵔⴽⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴼⴼⵖⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵥⵟⵟⴰ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵜⵥⵡⵉⵕ ⵏ ⵉⵏⵜⵉⵎⵏ ⵉⵎⴰⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴼⴰⵔⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
29-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵉⵙⵙⵖⵓⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ 26 ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ 12 ⴰⵏⵎⵓⵔⵉ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴳ ⵜⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⴱⵔⴽⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴼⴼⵖⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵜⵥⵡⵉⵕ ⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵉⵎⴰⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵓⵔ ⵉⵣⵖⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴼⴰⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵙ 60 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⵙⴳ 03:00 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
23-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴷⵡⴰⵍ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ, ⵙⴳ 03:00 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ "ⵜⵡⵉⵣⴽⵉ" ⵏ ⵉⵏⴷⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵖⵕⴰⵏ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
19-10-18
ⴰⵙⵙⴰ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ "ⵜⵡⵉⵣⴽⵉ" ⵏ ⵉⵏⴷⵉⵏ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵣⵣⴰⴳ), ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⴽⵉ ⴷ "ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⴽⵉ ⵕⵕⵎⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵔ", ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴳⵔ 28 ⴷ 30 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ