Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  14  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   16:05

ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ

ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ: ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵓ ⵢⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵜ ⵉⴼⴼⵖ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵣⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⵙⴽⵔⴽⵉⵙⵏ (ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ)
ⵊⴷⵉⴷⴰ  -  

ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ 27 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⵉⴽⵯⵛⵎ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵣⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵃⵍⵍⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⵔⴽⵉⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ.. ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ «ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ» ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⵕⵜⵉⵎ ⵍⵎⴹⵢⴰⵇ ⴷ ⵔⵉⴼⵉⵏ
31-07-18
ⵍⵎⴹⵢⵇ  -  

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 19 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎⵥ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⴷⴰⴱⵓ, ⴰⵎⵖⴰⵕ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⴹⵓⵏ ⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵕⵜⵉⵎ ⵎⴹⵢⵇ ⴷ ⵔⵉⴼⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴼⴰⵣⴰⵣ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ 28 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⴽⵏⴹⵕ
13-07-18
ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⴽⵏⴹⵕ  -  

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴼⴰⵣⴰⵣ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ 28 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⴽⵏⴹⵕ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ "ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵖⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵏ
09-07-18
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  

ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵡⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⵏⴳⵉⵏ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴳⵔⵙⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⵙⴷⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⴰⴽⵉⵍⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵢⴰⵎⵥ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴼⴼⵖⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ « ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵉⵙⵍⴰⵎⵉ » (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)
02-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⴰⵣ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵏ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵏ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⵙⵓⴷⵙ « ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵉⵙⵍⴰⵎⵉ », ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 19 ⴷ 24 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ ⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴷ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ « ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ » ⵉⵍⴽⵎ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 95% ⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵙ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵎⵥⵍⵉⵏ (ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ)
28-06-18
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⴼⴰⵔⵉⴷ ⵛⵓⵔⴰⵇ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ « ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ » ⵜⵍⴽⵎ 94,97% ⵙⴳ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵉⵥⵔⴼⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ 31 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⴰⵃⵕⵛ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵍⴰⵊⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ: ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ 222 ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
18-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴹⴼⵕ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⴷⴷⵓⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⵏⴼⵓ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 16 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵙ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ 222 ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________