Maghreb Arab Press

ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ: 850 ⵎⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵕⴰⵚ ⵍⵎⴰ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵎⵙⴱⵖⵔⵏ 850 ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵕⴰⵚ ⵍⵎⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴷ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⵍⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵕⴰⵚ ⵍⵎⴰ ⴷ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴳⴰⵜⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2019 (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
23-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵎⵀⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2019, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵉⵃⵟⵟⴰⵏ ⵜⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⵉⵛⵔⴽⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ « ⵉⵣⵎ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2018 » ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 29 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵉⴼⵏⵉⵜ ⴷ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴱⵏⴳⵔⵉⵔ ⴷ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ (ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵏ)
17-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⵎ « ⵉⵣⵎ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2018 » ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 29 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018, ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵉⴼⵏⵉⵜ ⴷ ⵟⴰⵏⵟⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴱⵏⴳⵔⵉⵔ ⴷ ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ, ⵙ ⵜⵏⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵓⵃⴹⵓ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵢ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵓⴳⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵡⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵍⵖⵜⵉⵚⴰⴱ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⵓⵅ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵔⵣⵣⵓ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
17-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵓⴳⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵍⵖⵜⵉⵚⴰⴱ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⵓⵅ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ "ⴼⵉⵢⵙⴱⵓⴽ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙ « ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵔⵓⵅ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵓⵔⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵎⴰⵏ (ⴱ) , ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔⵜ 16 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ , ⵉⵏⵏⴰ ⵉ ⵢⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵖⵜⴰⵚⴱⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ" ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⵍⵜ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵎⴰⵛ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴼⵍⵍⴰⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⵜ ⵉⴼⴼⵔⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴷ ⴳ ⵜⵎⵓⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵔⵣⵣⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵄⴱⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1439 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ
17-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵄⴱⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1439 ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⵎⵓⵜⵏ 6 ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏⵏⵙⵏ (ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ)
09-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ-ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵍ ⵍⴽⴰⵡⴰⵜⵛⵓ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 04 ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵍⵍ ⵏ ⵀⵡⵡⴰⵕⴰ, ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴳⵣⵏⴰⵢⴰ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ-ⴰⵚⵉⵍⴰ, ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳⵓⵜ 6 ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ 4 ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ: ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵙⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⵙⵉ ⴷ ⴰⵎⴽⵣⵉ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵕⴹⴰ ⵉⴱⴰⵢⵢⵏ
05-04-18
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴱⴰⵢⵏ ⵜⵉⵎⵙⵔⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵉⴽⵙⵉ ⴷ ⴰⵎⴽⵣⵉ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵕⴹⴰ ⵉⴱⴰⵢⵢⵏ ⴷ ⵓⵎⴷⴰⵢ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________