Maghreb Arab Press

read more

ⵜⵉⵟⴰⵡⵉⵏ : ⴰⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵙⵉⴽⵍ ⵓⵏⴳⵉⵙ ⵏ ⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵓⵣⵣⴰⵍⵜ ⴳ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵃⵢⵓⴹ
02-10-17
ⵜⵉⵟⴰⵡⵉⵏ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵜⵉⵟⴰⵡⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵙⵉⴽⵍ ⵓⵏⴳⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⴽⵟⵓⴱⵕ ⵜⵓⵣⵣⴰⵍⵜ ⵏ ⵊⴰⵊ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉⵏⵙ ⴳ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.. ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵓⵔⵉⵏⴱⵉⴹⵏ (ⴽⵍⵉⵎⴰⵜ ⵛⴰⵏⵙ)
11-09-17
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵓⵔⵉⵏⴱⵉⴹⵏ « ⴽⵍⵉⵎⴰⵜ ⵛⴰⵏⵙ » ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵖ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵚⴼⵔⵓ.. ⴰⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵄⵙⴽⵔ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴰⵎⵀⵔⵉⵟ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ
03-08-17
ⵚⴼⵔⵓ  -  

ⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵏⴰⵔⴰ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵚⴼⵔⵓ, ⵓⵄⵙⴽⵔ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴰⵎⵀⵔⵉⵟ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵓⵎⵣ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
05-07-17
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ/ⵜ  -  

ⵓⵎⵣ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 2017-2018 ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ 26 ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜⴰ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵎⴳⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ..ⵜⵜⵖⵉⵏ 20 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ
27-05-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵎⴳⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵔⴱⴱⵉⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ 20 ⵏ ⵓⴼⴷ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 26 ⴷ 27 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳ ⵍⵢⵓⵙⵉⵎⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵉⵎⵊⵔⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ
28-03-17
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳ ⵍⵢⵓⵙⵉⵎⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵉⵎⵊⵔⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⴼ ⴰⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ

ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵥⵏ ⴳ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⴽⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎⵙⴰⵔⵉ ⵉⵡⴹ 15 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⵢⵏ- ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ -ⵉⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵢⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇ ⵍⵅⵉⵢⴰⵎ)
ⵙⴰⵍⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵀⴰⵇ ⵍⵅⵉⵢⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵥⵏ ⴳ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⴽⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎⵙⴰⵔⵉ ⵉⵡⴹ 15 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⵢⵏ- ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ -ⵉⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵢⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵓⵖⵣⵓ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________