Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:05

ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ

ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ: ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ 222 ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴹⴼⵕ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⴷⴷⵓⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⵏⴼⵓ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 16 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵙ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ 222 ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵡⴰⵍ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 29 ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ)
13-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵡⴰⵍ ⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⵉⵎⴰⵏ ⵏ 29 ⵕⵎⴹⴰⵏ 2018 ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ 1439.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
13-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵡⴰⵍ ⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⵉⵎⴰⵏ ⵏ 29 ⵕⵎⴹⴰⵏ 2018 ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ 1439.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴽⵏⴰⵙ... ⴰⵖⵍⵉ ⵏ ⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵜ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙ 9% ⴰⵔ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⵉⵣⵔⵉⵏ
18-05-18
ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  

ⵙⵙⵏ ⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵜ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 9% ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⴳ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ... ⴰⵙⴱⵢⵢⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵅⴼ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ
16-05-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 62 ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ ⵎⴰⵏ ⵜⵜⵓⵎⵍⴰⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⴽⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ, ⵓⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵃⵟⵟⵓ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ 11 ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⵉⵏⵇⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⴱⵔⵉⴷ
27-04-18
ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  

ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵅⴼ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ 11 ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⵉⵏⵇⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⴱⵔⵉⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ: 850 ⵎⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵕⴰⵚ ⵍⵎⴰ
23-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵎⵙⴱⵖⵔⵏ 850 ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵕⴰⵚ ⵍⵎⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴷ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⵍⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵕⴰⵚ ⵍⵎⴰ ⴷ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴳⴰⵜⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________