Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  12  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   02:40

read more

24-11-17
ⵕⵕⵉⵚⴰⵏⵉ (ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ),  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⵉⵚⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 22 ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⵛⵛⵔⵉⴼ, ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ « ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ: ⵜⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵢⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵅⴼ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
23-11-17
ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ  -  

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ "ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ", ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵢⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵅⴼ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵜⵜⵓⵔⵙⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵍⵄⴼⵉⵜ ⵢⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ
23-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜ, ⴷ ⵜⵜⵓⵔⵙⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵍⵄⴼⵉⵜ ⵢⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ « ⵉⵖⵕⴰⵎ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⴰⴷ» ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵢⵓⵙⴼⵢⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ
22-11-17
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ "ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⴳⵔⵜ ⵉ ⵢⵡⵉ" ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵙⵙⴼⵔⴽ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⴼⵔⵅⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵏⵜⵜⵓ ⵢⵊⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ
20-11-17
ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ  -  

ⵜⵓⵎⴹⵍⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵜⵜⵓ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵍⵄⵍⴰⵎ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
19-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵎⵎⵓⵜⵏ 15 ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵜⵓⵔⵙⵏ 5 ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵜⵜⵓ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵏⵎⵍⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵍⵄⵍⴰⵎ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵍⵇⵚⴱⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵜⴽⵛⵎ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⵏ 150.000 ⴹⵓⵍⴰⵕ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵍⵇⵚⴱⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________