Maghreb Arab Press

read more

ⵉⵏⴷⵓⴷⴰ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙ 3,5 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
13-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⴷⵓⴷⴰ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙ 3,5 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵔⵉⵅⵜⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵊⵢⵓⵡⴼⵉⵣⵉⴽ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵊⵕⴰⴹⴰ: ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⴽⴰⵢⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ
13-02-18
ⵊⵕⴰⴹⴰ  -  

ⵉⵎⵍⴰ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴰⵏⴳⴰⴷ, ⵎⵓⵄⴰⴷ ⵍⵊⴰⵎⵄⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⴽⴰⵢⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵢⵓⵎⴰⵥⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⵉⵙ ⴷⵔⵓⵏ ⵜⵓⴽⴽⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
13-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵉⵡⴹ ⵜⴰⵏⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ , ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵅⴼ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵉⵎⵏⵖⵓⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⵎⴰⵣ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵎⵥⵉⵢ ⵏ ⵢⵉⵡⴹ ⵏ 17 ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴳ ⵜⵓⴽⴽⵕⴹⴰ ⵅⴼ ⵓⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢ ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵔ ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ
09-02-18
ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ, ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵔ ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵊⴰⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵔⵙ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵖⵉⵎⵉ ⵏ 7 ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵛⴼⵛⴰⵡⵏ
06-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴳⵛⵎⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵖⵉⵎⵉ ⵏ 7 ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵛⴼⵛⴰⵡⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ: ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵃⵢⵢⴷ ⵓⴷⴼⵍ ⵙⴳ ⵉⵙⴳⵎⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ (ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ)
05-02-18
ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵕⵥⵎⵏ ⵉⵙⴳⵎⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵇⵏⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴷⴼⵍ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⵕⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵃⴼⵢⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ

ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵜⵜⵓⵔⵙ 14 ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⵟⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵜⵜⵓⵔⵙ 14 ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵜⵜⵓⵃⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏ ⴰⴱⵏⵏⵣ ⵏ ⴱⴰⵏⵉ ⵎⴰⴽⴰⴷⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________