Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  23  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   10:34

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018: ⵜⵅⵚⵕ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ ⵙ 1 - 0 ⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵅⵚⵕ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ ⵙ 1 - 0, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵓⵙⴽⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ 2018 (ⴰⴳⵔⴰⵡ 8 /ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ): ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ ⵙ 2-1
19-06-18
ⵎⵓⵚⴽⵓ  -  

ⵜⵉⵡⵉⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⵉ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ "ⴰⵜⵔⵉⴽⵜ ⴰⵔⵉⵏⴰ" ⴳ ⵎⵓⵚⴽⵓ, ⴳ ⵉⵎⵃⵄⵣⵡⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ 2018 (ⴰⴳⵔⴰⵡ "ⴱ"/ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ): ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵕⴰⵏ
15-06-18
ⵙⴰⵏ ⴱⵉⵜⵉⵔⵙⴱⵓⵔⴳ  -  

ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵕⴰⵏ ⵅⵜⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 1 - 0, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵙⴰⵏ ⴱⵉⵜⵉⵔⵙⴱⵓⵔⴳ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ (ⴰⴳⵔⴰⵡ "ⴱ") ⴳ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ 2018 (14 ⵢⵓⵏⵢⵓ - 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ 2018 (ⴰⴳⵔⴰⵡ "ⴰ"/ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ): ⵜⵙⴽⵯⴰⵟⵟⴰ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⵢⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ (5-0)
14-06-18
ⵎⵓⵙⴽⵓ  -  

ⵜⵙⴽⵯⴰⵟⵟⴰ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵓⴱⴱⴳⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⵢⴰ ⵙ 5-0, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⴷⴷⵉⵙ "ⵓⵍⵉⵎⴱⵉⴽⵙⵉ ⴽⵓⵍⵎⴱⵍⵉⴽⵙ ⵍⵓⵊⵉⵏⴽⵉ" ⴳ ⵎⵓⵙⴽⵓ, ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2018 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (14 ⵢⵓⵏⵢⵓ - 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵜⵜⴰⵕⵛⵉⵃ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2030 (ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵟⴰⵍⴱⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ)
14-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵕⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵟⵟⴰⵍⴱⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵜⵜⴰⵕⵛⵉⵃ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴼⵉⴼⴰ) ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵙⵏⴱⵓⴳ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2030.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2026 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵉⵡⵉⵏ ⵜⵜ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ ⴷ ⵍⵎⵉⴽⵙⵉⴽ
13-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵡⵉⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ ⴷ ⵍⵎⵉⴽⵙⵉⴽ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵓⵙⴽⵓ, ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2026 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2026 : ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵣⵣⵉⵣⵍ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵙ « ⵜⵉⴷⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ » (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ)
12-06-18
ⵎⵓⵚⴽⵓ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳ ⵏ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2026 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵓⵚⴽⵓ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵣⵣⵉⵣⵍ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴰⴷ « ⵙ ⵜⵉⴷⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________