Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  14  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   19:18

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵟⴰⵏⵊⴰ : ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⵚⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵉⵛⴱⵉⵍⵢⴰ ⵙ 2 - 1
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⵙⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵉⵛⴱⵉⵍⵢⴰ ⵙ 2 ⵜⵎⵙⵙⵡⵉⵏ ⵉ 1, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵔⴰⵔⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⴰⵛⵓⵛⴼ (ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵕⵥⵏ): ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵍⴼⴰⵜⵃ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ
07-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵛⵓⵛⴼ ⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵕⵥⵎⵏ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵍⴼⴰⵜⵃ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⵎⴰⵔⵉⵏⴰ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵛⵓⵛⴼ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⵏ ⴰⵍⵄⴰⴱ ⵍⵇⵉⵡⴰ: ⵏⵣⵀⴰ ⴱⵉⴷⵡⴰⵏ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⴼⴰ
06-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵉ ⵜⵏⴱⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴽⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵎⵛⴰⵍⴰ ⵏ 400 ⴰⵎⵉⵜⵔⵓ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵙⴰⵅ (1997 ⴷ 2001), ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏⵣⵀⴰ ⴱⵉⴷⵡⴰⵏ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵍⵄⴰⴱ ⵍⵇⵉⵡⴰ, ⵔⵛⵎ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⴼⴰ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 8 ⴷ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵢⵓⵎⵥ ⵙⵓⵍ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴽⵊⵄ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ")
24-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵎⵥ ⵙⵓⵍ ⵓⵎⵙⵜⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ, ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
17-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ, ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ "ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2018".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ ⵙ 4 - 2
16-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵎⵓⵚⴽⵓ, ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ 2018, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ ⵙ 4 - 2.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⵙ 2 - 1 ⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ
12-07-18
ⵎⵓⵚⴽⵓ  -  

ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵣⴰⴼ ⵙ 2 - 1 ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ 2018.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________