Maghreb Arab Press

News
Wednesday  22  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   22:27

read more

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ 2016-2017: ⵜⵉⵡⵉ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⴱⵉⴹⴰ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴷⴷⵉⴼⴰⵄ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉ ⵏ ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ ⵙ ⵜⵉⵢⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⵓⵔⵜⵉⵏ (3-1‌)
18-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵉⵡⵉ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⴱⵉⴹⴰ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ 2016-2017 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵔⵔⴰ ⴷⴷⵉⴼⴰⵄ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉ ⵏ ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ ⵙ ⵜⵉⵢⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⵓⵔⵜⵉⵏ (3-1‌) (ⵜⵜⵎⵎⴰ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵙ 1-1), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴹⵍⵍⴰⵀ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
"ⵛⴰⵏ" ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2018 (ⵉⵍⵉ): ⵉⴹⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ "ⴰ" ⴷ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⴷ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ
17-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵔⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵀⴹⴹⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ (ⵛⴰⵏ 2018), ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙⴳ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵔ 04 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⴰⴳⵔⴰⵡ "ⴰ" ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⴷ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴽⴰⴼ: ⵉⴳⴰ ⵡⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵙⵙⴷⴷⵉⵇ ⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⴹⴼⴰⵚ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⵥⵕⴼ
17-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵙⵙⴷⴷⵉⵇ ⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⴹⴼⴰⵚ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⵥⵕⴼ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴽⴰⴼ), ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ 2018: ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓ ⵉⵖⵔⵜ
15-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵉⴷⵖ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵔⵜⵏ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 2018 ⴳ ⵕⵓⵙⵢⴰ:

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⴽⵎⵏ ⵙ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ « ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ » ⵏ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ - ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ
14-11-17
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ « ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ » ⵙⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⴰⵔ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵍⴽⵎⵏ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴳⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⵕ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018: ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵔⵏⴰ ⵍⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⵙ 2-0
11-11-17
ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ  -  

ⵜⵓⵍⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018 ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵔⴰ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ, ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰ, ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵥⵡⵕ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴳⵉⵟ ⵏ ⵙⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵀⵓⴼⵡⵉⵜ ⴱⵡⴰⵏⵢⵉ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ "ⵊⵉⵜ ⵙⴽⵉ" ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵢⵉⴹ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ «ⵊⵉⵜ ⵙⴽⵉ » ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵉ ⵢⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵉⵔⵏⴰⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵙⵎⵉⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ