Maghreb Arab Press

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵀⵉⵏⵔⵉ ⵎⵉⵛⵉⵍ, ⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⴱⴰⵕⵉⵥ  -  

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵀⵉⵏⵔⵉ ⵎⵉⵛⵉⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏ 70 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵓ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ: ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵓ 10 ⵜⵉⵎⴰⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ
16-04-18
ⵜⵓⵏⵙ  -  

ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵓ (ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵕⵉⵏ) ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵓ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵉⵡⵉ 10 ⵜⵉⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵜⵓⵏⵙⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴷⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ: ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2026 ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
16-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴼⵉⴼⴰ), ⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵉⵎⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵡⴹ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵓⵎⵓ 3 ⵡⵙⵙⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⵓⵜⴳ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 33 ⵏ ⵍⵎⴰⵕⴰⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵍ : ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵎⵓⵕⴰⴱⵉⵟⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵙ ⵜⴽⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ
13-04-18
ⵎⵔⴷⴰⵏⵉ  -  

ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵏⴱⵔⴰⵣ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵎⵓⵕⴰⴱⵉⵟⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 33 ⵏ ⵍⵎⴰⵕⴰⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⵢⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳⵔ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵎⵕⵄⵉ ⴷ ⵎⵔⴷⴰⵏⵉ, ⴳ ⵓⵣⴰⵔⵓ ⵏ 42,2 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ "ⵍⴽⵓⵏⵎⵉⴱⵓⵍ" : ⵜⴰⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2026 ⵜⵜⵟⴰⴼ « ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ »
13-04-18
ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵔⵉⵙ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴽⵓⵏⵎⵉⴱⵓⵍ) ⴰⵍⵉⵅⴰⵏⴷⵔⵓ ⴷⵓⵎⵉⵏⴳⵉⵣ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵔⵉⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2026 ⵉⵟⵟⴰⴼ « ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ… ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵙⵓⵍ ⴳ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 42 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
12-04-18
ⵊⵓⵏⵉⴼ  -  

ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 42 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ « ⴼⵉⴼⴰ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 33 ⵏ ⵍⵎⴰⵕⴰⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵍ (ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ) : ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⵏⴰⵟⴰⵍⵢⴰ ⵙⵉⴷⵉⵅ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵏ 39 ⴰⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ 3 ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ 56 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⴷ 08 ⵜⵉⵙⵉⵏ
09-04-18
ⵜⴰⴳⵓⵜ ⴰⴳⵏⵓⵏ ⵏⵓⵎⵔⵉⵡⵜ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ)  -  

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⵏⴰⵟⴰⵍⵢⴰ ⵙⵉⴷⵉⵅ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵍⵎⵓⵕⵛⵛⴰⵃⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⵔⵓ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 33 ⵏ ⵍⵎⴰⵕⴰⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵍ (ⵜⵉⵎⵖⴰⵕⵉⵏ), ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⴰⴳⵏⵓⵏ ⵏⴰⵎⵔⵉⵡⵜ ⴷ ⵔⵔⵉⵛ ⵎⴱⵉⵔⵉⴽⴰ, ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⵢⴰ ⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ 39 ⴰⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________