Maghreb Arab Press

News
ⴰⵢⵏⴰⵙ  19  ⴱⵕⴰⵢⵕ  2018   |   05:41

read more

ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⵙ 2 - 1
10-02-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴷⴷⵉⵔⴱⵉ ⴰⴱⵉⴹⴰⵡⵉ ⵡⵉⵙⵙ 123 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⵙ 2 - 1, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵀⵣⵣⴰ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵜⴼⴰⵔⴰⵏⴰⵜ ⴱⵢⵓⵏⴳ ⵜⵛⴰⵏⴳ ⵜⴰⵍⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵡⵍⴰⵎⴱⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵙⵜ
09-02-18
ⴱⵢⵓⵏⴳ ⵜⵛⴰⵏⴳ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⴰ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴼⴰⵔⴰⵏⴰⵜ ⴱⵢⵓⵏⴳ ⵜⵛⴰⵏⴳ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳⵏ ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵡⵍⴰⵎⴱⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵙⵜ, ⴳⵔ 9 ⴷ 25 ⴱⵕⵉⵕ ⴷⵖ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⵓⴷⵜ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ 2026 : ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴱⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⴱⵖⵔⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ)
05-02-18
ⴱⴰⵕⵉⵣ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳ ⵏ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2026 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⴷ ⵜⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴱⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⴱⵖⵔⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵔⵉ ⴰⴽⵙⵡⴰⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵓⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⵛⵛⴰⵏ) ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ
05-02-18
ⴼⴰⵙ  -  

ⵉⴼⵕⴰⵃ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴳ ⵉⵙⴰⴽⵏ ⴷ ⵍⵇⵀⴰⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵓⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵀⴹⴹⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ (ⵛⵛⴰⵏ) ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵀⴹⴹⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ 2018 : ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵊⵉⵕⵢⴰ ⴳ 4 ⵉ ⵓⵎⵢⴰ
04-02-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵀⴹⴹⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ 2018 ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵕⵢⴰ ⴳ 4 ⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴳ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
« ⵜⵚⵃⵃⵕⴰⵡⵉⵜ ».. 2018 ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⵜⵙⴽⵔ ⵓⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ (ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵄⴰⵛⵉ)
04-02-18
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ « ⵅⴰⵍⵉⵊ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ » ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵕⴰⵍⵉ ⵜⵚⵃⵃⵔⴰⵡⵉⵜ 2018 ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵓⵄⴰⵛⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⵜⵙⴽⵔ ⵉⴳⵉⵜⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⴽ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ ⵙ 4 - 3 ⴷ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⴽ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ ⵙ 4 ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵡⵉⵏ ⵉ 3, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________