Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:07

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵍⵉⵇⵚⴰⴻⵢⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2019: ⴰⵙⵙⵉⴽⵙⵍ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵇⵓⵎⵓⵕ 2 - 2
ⵎⵉⵜⵙⴰⵎⵢⵓⵍⵉ  -  

ⵜⵙⵙⵉⴽⵙⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵇⵓⵎⵓⵕⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⴳ ⵎⵉⵜⵙⴰⵎⵢⵓⵍⵉ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ (ⴰⴳⵔⴰⵡ "ⴱ") ⵏ ⵍⵉⵇⵚⴰⴻⵢⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ (ⴽⴰⵏ 2019).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵕⴰⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2018 ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ
03-10-18
ⴼⴰⵙ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵕⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2018 ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵓⴷⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⴽⴰⴼ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020
01-10-18
ⵛⴰⵕⴰⵎ ⵛⵛⵉⵅ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⵍⴽⴰⴼ) ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴳⵓⵍⴼ …ⵉⴼⴽⴰ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⴳ ⵎⵉⵛⵍⵉⴼⵏ
11-09-18
ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  

ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴳ ⵎⵉⵛⵍⵉⴼⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴳ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴳⵓⵍⴼ ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⴽⴰⵔⴰⵟⵉ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ 2018 : ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 3 ⴳ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵖ
05-09-18
ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ  -  

ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵉⵎⵖⴰⴱⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵔⴰⵟⵉ ⴰⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵍⴽⴰⵔⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵢⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⵡⵉⵏ 7 ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ (ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵖ ⴷ 4 ⴰⵥⵕⴼ ⴷ 2 ⴱⵔⵓⵏⵣ) ⴳ ⵜⴱⵔⵣⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴳ ⴽⴰⵔⴰⵜⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵔ 2 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵕⵡⴰⵏⴹⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ ..ⵢⵉⵡⵉ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵣⵢⵢⴰⵛ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
04-09-18
ⴰⵎⵙⵜⵉⵔⴷⴰⵎ  -  

ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵣⵢⵢⴰⵛ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2016, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ 2019 : ⵉⵎⵍⴰ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⵉⴳⴳⵉⵔ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ
28-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵎⵍⴰ ⵡⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵉⴳⴳⵉⵔ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ, ⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ 21:00, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵙⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵙ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2019.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ