Maghreb Arab Press

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵜⴽⴽⵯⵙ « ⵍⴽⴰⴼ » ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 2019 ⵉ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏ
ⴰⴽⵕⴰ  -  

ⵜⵖⵜⵙ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⵍⴽⴰⴼ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴰⴽⵕⴰ, ⴰⴷ ⵜⴽⴽⵯⵙ ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴽⴰⵏ 2019) ⵉ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ "ⴼⵉⴼⴰ": ⵉⵖⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 40
29-11-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵖⵍⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 40 (1440 ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ) ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ "ⴼⵉⴼⴰ" ⵅⴼ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎ/ⴷⴷⵓ) ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴼⵉⵜⴰ ⴽⵍⵓⴱ ⴰⴽⵓⵏⴳⵓⵍⵉ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴰⵎⵢⴰ
26-11-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ ⵓⴷⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴼⵉⵜⴰ ⴽⵍⵓⴱ ⴰⴽⵓⵏⴳⵓⵍⵉ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴰⵎⵢⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏ ⴳⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵙ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎ ⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ 2022 ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵊⵎ
23-11-18
ⴽⴰⵎⴱⵉⵕⵕⴰ  -  

ⵜⵙⵜⴰ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵊⵉ, ⵙ ⵜⵓⴳⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵍⴰⵢⵉⴷ, (ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵚⵟⵕⴰⵍⵢⴰ), ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ 2022 ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵊⵉ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ 9000 ⵉⵣⵍ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2019 (ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ 5, ⴰⴳⵔⴰⵡ "ⴱ"): ⵔⴰⴷ ⵜⵎⴰⴳⴳⵯⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ (ⵜⴰⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ)
24-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵎⴰⴳⴳⵯⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⴳ ⵓⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ 20:00 ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏ ⴳ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ "ⴱ" ⵏ ⵍⵉⵇⵚⴰⴻⵢⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ 2019.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵉⵇⵚⴰⴻⵢⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2019: ⴰⵙⵙⵉⴽⵙⵍ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵇⵓⵎⵓⵕ 2 - 2
16-10-18
ⵎⵉⵜⵙⴰⵎⵢⵓⵍⵉ  -  

ⵜⵙⵙⵉⴽⵙⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵇⵓⵎⵓⵕⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⴳ ⵎⵉⵜⵙⴰⵎⵢⵓⵍⵉ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ (ⴰⴳⵔⴰⵡ "ⴱ") ⵏ ⵍⵉⵇⵚⴰⴻⵢⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ (ⴽⴰⵏ 2019).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵕⴰⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2018 ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ
03-10-18
ⴼⴰⵙ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵕⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2018 ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵓⴷⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ