Maghreb Arab Press

News
ⴰⵢⵏⴰⵙ  19  ⴱⵕⴰⵢⵕ  2018   |   05:40

read more

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵛⵛⴰⵔ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⴷ ⵉⵖⴰⵍ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ "ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵢⴰⵍⴰⵍⵜ" (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
13-02-18
ⵍⴽⵡⵉⵜ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵛⵛⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⴷ ⵉⵖⴰⵍ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ « ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵢⴰⵍⴰⵍⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵙⵡⵉⵔ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 30 ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ: ⵉⴷⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵏ
29-01-18
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ  -  

ⵉⴷⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 30 ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ: ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 32 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ
25-01-18
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ  -  

ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 32 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
24-01-18
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ  -  

ⵙⵎⵖⵔⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 30, ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵊⵓⵎⴰⵍⴰ ⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⵜⵎⵙⵏⴰⵍ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ
24-01-18
ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ  -  

ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵊⵓⵎⴰⵍⴰ ⵄⴰⵍⴰⵡⵉ, ⵜⵎⵙⵏⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ (ⵏⴰⵛⵢⵓⵏⴰⵍ ⴱⵔⵉⵙ ⴽⵍⴰⴱ), ⴰⵏⴹⵕⵢⴰ ⵙⵏⴰⵢⴹⵕ ⵉⴷⵏⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵓⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵍⵏ ⴳ 1908.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ
23-01-18
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵔⵎⵉⵏⵓ ⴼⵉⵍⵍⴰ, ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴷ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵢⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
ⵍⴽⵡⵉⵜ  -  

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ, ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________