Maghreb Arab Press

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵀⴰ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔ ⵙⴳ 06:00 ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 22 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⵔ 06:00 ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 23 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵎⵎⵓⵜⵏ 257 ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⴽⵯⴰⵟⵟⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵄⵙⴽⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ)
11-04-18
ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ  -  

ⵜⵎⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵎⴰⵙ ⵎⵎⵓⵜⵏ 257 ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⴽⵯⴰⵟⵟⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵜⴰⵄⵙⴽⵕⵉⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ "ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ", ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵙ 30 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵍⵜ ⵜⴰⴷⴷⵣⴰⵔⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ: ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ (ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ)
04-04-18
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ, ⵉⵖⵔⴰ ⵙⵓⵍ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵣⵉⴳⵣⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⵉⵎⵍⴰ ⴳ ⵛⵛⴰⵕⵊⴰ ⵜⵉⴽⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
28-03-18
ⵛⵛⴰⵕⵊⴰ (ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ)  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵛⵛⴰⵕⵊⴰ, ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵣⵔⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⴽⵍⵉⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎ ⵙⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵏⵏⴰ ⵍⴽⵓⵏⴳⵕⵉⵚ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ 2018, ⵉⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ
23-03-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵜⵉ ⵍⴽⵓⵏⴳⵕⵉⵚ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⵉⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 16 ⵎⴰⵕⵚ 2018
16-03-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 16 ⵎⴰⵕⵚ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴷⵣⴰⵢⵔ: ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴼⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ
07-03-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ, ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵄⴱⴷⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏ ⵙⴰⵄⵓⴷ ⴱⵏ ⵏⴰⵢⴼ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ, ⵅⴼ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________