Maghreb Arab Press

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵍⴱⴷⵓ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵜ
ⵊⵓⵏⵉⴼ  -  

ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵚⵚⵃⵕⴰ: ⵉⵣⵓⵍ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵉⴱⵕⵕⵎⵏ ⵏ ⵊⵓⵏⵉⴼ
04-12-18
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  

ⵉⵣⵓⵍ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ, ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵣ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵉⴱⵕⵕⵎⵏ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 5 ⴷ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
26-11-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
"ⴰⵙⴰⵜⵉⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ - ⴱ": ⵉⵙⵎⵔⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙ
21-11-18
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵙⵙⵉⴼⴹ ⴳ 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⴰⵙⴰⵜⵉⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ - ⴰ, ⵢⵙⵙⵉⴼⴹ ⴷⴰⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉⵍ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵢⵙⵎ "ⴰⵙⴰⵜⵉⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ - ⴱ", ⴳ ⵢⵉⴹ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳⵔ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷ ⴰⴽⵕⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⴱⴰⵍⵉⵕⵎⵓ ⵅⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
13-11-18
ⴱⴰⵍⵉⵕⵎⵓ  -  

ⴱⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵍⵉⵕⵎⵓ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵙⵖⵣⵉⴼ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ "ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ" ⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ, ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
01-11-18
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  

ⵉⵙⵙⵖⵣⵉⴼ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ "ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ" ⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ ⴰⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵜⴰⵏⵏⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵎ ⴰⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵢⴰⴷ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ : ⵜⵎⵙⴰⵙ ⵜⵔⵉⵏⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵟⵓⴱⴰⴳⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ
10-10-18
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ)  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⵏⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵟⵓⴱⴰⴳⵓ ⵎⴰⵙ ⵜⵏⵏⴰⵍ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ