Maghreb Arab Press

News
Wednesday  22  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   22:27

read more

ⵚⵚⵃⵕⴰ: ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵍⵕ ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ "ⵜⴰⵏⵜⵜⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ" ⵅⴼ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ (ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ)
22-11-17
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ)  -  

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ, ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ "ⵜⴰⵏⵜⵜⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ" ⵅⴼ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴼⵕⴰⵏⵚⵡⴰ ⴷⵉⵍⴰⵟⵕ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
22-11-17
ⴷⴰⴽⴰⵕ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ, ⵎⴰⴽⵉ ⵚⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴰⴱⵓⵊⵊⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⴹⵕ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴳ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⵏ ⵓⵣⵣⵏⵣ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
"ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵉ ⵡⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⵏ "ⵎⴰⴱ" ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ
20-11-17
ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵕⵉⵚ (ⵍⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏ)  -  

ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴷⴰⵍⴱⵉⵕⵟⵓ ⴽⴰⵕⵍⵓⵚ ⴰⴳⵓⵣⵉⵏⵓ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⴰⵏⵢⵉⵍ ⵕⵓⵎⵉⵕⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵕⵉⵚ, ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵣⵎⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵎⴰⴱ) ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ "ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵉ ⵡⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
15-11-17
ⴱⵓⵏ  -  

ⵉⵙⵎⵖⵕ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ, ⵎⵉⵕⵓⵙⵍⴰⴼ ⵍⴰⵢⵜⵛⴰⴽ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴳ ⴱⵓⵏ, ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴽⵓⴱ 22 ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳ 2015.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴽⵓⴱ 23 : ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵎⵣⵡⴰⵕ ⴳ ⴱⵓⵏ ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵏⵣⵡⵉ
15-11-17
ⴱⵓⵏ  -  

ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴽⵓⴱ 22 ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ ⵎⵣⵡⴰⵕ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴱⵓⵏ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⴽⵓⴱ 23, « ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵏⵣⵡⵉ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ: ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵜ
14-11-17
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ  -  

ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵓⵊⴰⵕ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ, ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵉⵏⴰⵜⴰ ⵚⴰⵎⴰⵟⵉ ⵙⵉⵙⵓⵎⴰ, ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⴼⵕⵉⵇⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵚⵚⵃⵕⴰ: ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ "ⵉⵙⵙⵔⵇⴱ" ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ)  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ, ⵉⵙ "ⵉⵙⵙⵔⵇⴱ" ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵖⵎⵙ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵅⴼ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ