Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:14

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ : ⵜⵎⵙⴰⵙ ⵜⵔⵉⵏⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵟⵓⴱⴰⴳⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ)  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⵏⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵟⵓⴱⴰⴳⵓ ⵎⴰⵙ ⵜⵏⵏⴰⵍ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ : ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⴰⵙⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵣⵔⵉ ⵡⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴷⵎⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
09-10-18
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ ( ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⴰⵏⵏ)  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ, ⵎⴰⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⵣⵔⵉ ⵢⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴷⵎⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵡⵉⴹ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⴰⵎⴰⵏ) ⴳ ⵍⵢⵓⵏⴰⵏ
02-10-18
ⴽⴰⴱ ⵚⵓⵏⵢⵓⵏ (ⴰⵜⵉⵏⴰ)  -  

ⵕⵥⵎⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴽⴰⴱ ⵚⵓⵏⵢⵓⵏ ⴳ ⵍⵢⵓⵏⴰⵏ (60 ⴰⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵜⵉⵏⴰ) ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⴰⵎⴰⵏ), ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⴷⵢⴰⵡⵏ ⵏ 19 ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵃⵉⵊⵊ: ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵅⴷⴷⴰⵎ ⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⵓⵇⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵊⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴰⵣⵓⵍ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
23-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵅⴷⴷⴰⵎ ⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⵓⵇⴷⴷⴰⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⴰⵍⵎⴰⵏ ⴱⵏ ⵄⴰⴱⴷⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵉⵏⴰⵏ, ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵍⵃⵉⵊⵊ 1439, ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⴰⵊⵉⴷ, ⴰⵎⵡⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵓⵍⵕ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
09-08-18
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ)  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⴰⴳⴳⵎⵏ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ, ⵉⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵖⴰⵎⵓⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 8 ⵖⵓⵛⵜ 2018, ⵅⴼ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 06 ⵖⵓⵛⵜ 2018
06-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 06 ⵖⵓⵛⵜ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ ⴳ ⵍⵢⵉⵊ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ (ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ)
29-05-18
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⵜⵖⵍⵉ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵥⵣⵓⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵊⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵢⵉⵊ (ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ) ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⵔ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ