Maghreb Arab Press

read more

ⵜⴰⵙⵉⵖⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⵛⴰⵍⵓⵏⴰ :ⵎⵓⵜⵏ 13 ⵏ ⵎⵉⴷⴱ ⵜⵜⵓⴳⵙⵏ 50 ⵢⴰⴹⵏ
17-08-17
ⴱⴰⵔⵛⴰⵍⵓⵏⴰ/  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⴽⴰⵜⴰⵍⴰⵏⵢⴰ ⵊⵡⴰⵊⵉⵎ ⴼⵓⵔⵏ ⵎⴰⵙ ⵎⵎⵓⵜⵏ 13 ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⴷ ⵜⵜⵓⴳⵙⵏ 50 ⵢⴹⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵊⵔⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ ⵙ 66,10% ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⴰⵡⵉⴷ ⵎⴰⵔⵉⵏ ⵍⵓⴱⴱⵉⵏ 33,9% (ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵯⵓⵔⴰ)
08-05-17
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵔⵓⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ “ⵙⵔ ⴷⴰⵜ” ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵡⵉ 66,10% ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⴰⵡⵉⴷ ⵜⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵎⴰⵔⵉⵏ ⵍⵓⴱⴱⵉⵏ 33,9% ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵓⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵯⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⴼⵕⵏⵙⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴳⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
24-04-17
ⴱⴰⵔⵉⵣ/  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴳⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏⵓⵢⵏⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵙⵔⵎⵓⵏ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⵢⴰⴳⵉ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵏ ⵙ “ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ” ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ
10-04-17
ⴳⵓⵜⵏⴱⵓⵔⴳ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ, ⵎⴰⵙ ⵢⴰⴳⵉ ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵙⵔⵎⵓⵏ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⵏ ⵙⵡⵉⴷ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⴷ 12 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⴳ ⴳⵓⵜⵏⴱⵓⵔⴳ, ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵏ ⵙ “ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ” ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵀⵉⵍⴰⵍ ⵉⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵍⴰⵎⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ
16-02-17
ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ  -  

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵀⵉⵍⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴷⴰⵜ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵍⴰⵎⵏ, ⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⵜ ⴳ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⴳⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵇⵇⴰⵢ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷ ⴳ ⵇⴰⵏⴷⴰⵀⴰⵔ
15-02-17
ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵢ/  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴰⴼⴰⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰ ⵊⵓⵎⵓⵄⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⴽⵄⴱⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⴳⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵇⵇⴰⵢ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷ ⴳ ⵇⴰⵏⴷⴰⵀⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵔ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ

ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⴰ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵍⵃⵉⵊⵊ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵉ ⵡⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ
ⵎⵎⵏⴰ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⴰ , ⵙⴰⵍⵎⴰⵏ ⴱⵏⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⴽⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵎⵏⴰ, ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵍⵃⵉⵊⵊ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵃⵊⵊⴰ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________