Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  20  ⴱⵕⴰⵢⵕ  2018   |   05:44

read more

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
29-12-13
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵉⵍⴰⵀ ⴱⵏⴽⵉⵔⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ 2014
26-12-13
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵖⵣⵉⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵖ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ 2014.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ
24-12-13
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵉⵙ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⴽⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
20-12-13
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵓⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵖ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⴰⵡⵉ ⵉⵍⵉⵣⴰⴱⵉⵜ ⴳⵉⴳⵓ, ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴳ ⵍⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
20-12-13
ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵖⵥⵉⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ 300 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴹⴹⵓⵍⴰⵕ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰⵍ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
15-12-13
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵕⵕⴱⴰⵟ/ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2013/ ⵎⴰⴱ/ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⵚⵉⵡⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⴳⴰⵣⵡⴰⵍ ⴷ ⵍⵉⵚⴰⵏⵚ ⴷ ⵍⴼⵢⵓⵍ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴳⵔ 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ 15 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2014 ⵓⵔⴰⴷ ⵜⵜⵙⵏⴼⵍⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ  -  

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵙⵓⵎⴰ ⵛⴰⴽⵔⴰⴱⴰⵔⵜⵉ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________