Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  12  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   02:31

read more

ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 330 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵣⵔⵉⵏ ⵖ ⵓⴽⵕⴰⴹⵢⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 2013 (ⴰⵙⵉⵔⴰ)
29-05-13
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

332 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵜⵜⵙⵍⴰⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ, ⵖ ⵓⴽⵕⴰⴹⵢⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 2013.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ : ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ  ⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ  ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⴱⴹⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ (ⴰⴷⵍⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⴷ)
27-05-13
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵜⵍⴽⵎ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵉⵜⵉⵏ ⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⴱⴹⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵖⵎⴽⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵖ ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ, ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴼ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
27-05-13
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵜⵍⴽⵎ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵉⵜⵉⵏ ⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⴱⴹⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵖⵎⴽⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵖ ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ, ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴼ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
27-05-13
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵜⵍⴽⵎ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵉⵜⵉⵏ ⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⴱⴹⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵖⵎⴽⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵖ ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ, ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴼ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ: ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵓⵀⴰⵢⵍ ⵉⵍⴰⵖⴰ ⴰⴼⴷ ⴰⴷ ⵙⵖⵉⵡⵙⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵎⵣⵣⵉⵢⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵊⴰⵀⴷⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ
27-05-13
ⵉⵍⵍ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ/ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ  -  

ⵉⵜⵜⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⵙⵓⵀⴰⵢⵍ ⴰⴼⴷ ⴰⴷ ⵙⵖⵉⵡⵙⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵎⵣⵣⵉⵢⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵊⴰⵀⴷⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵣⵣⵉⴳⵣ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ (ⴰⵙⴰⴳⴳⵓ)
21-05-13
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵣⵣⵉⴳⵣ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⴼⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵡⴰⵍ ⵙⴳ ⵚⵎⵎⵓⵚ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵎⴰⵛ ⵜⵏⵏⴳⵣⴰ ⵙⵓⵍ ⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ 2012, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⴱⴰⵎ) ⵖ ⵓⵙⴰⴳⴳⵓ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴳ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ..ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ 2017 ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ 2017 ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ,ⴳ ⴰⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________