Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⴹⵓⴼ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵏⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⵉⵡⵉ 5 ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵓⵢⵜ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⴰⵏⵜ
03-09-14
ⵊⵓⵏⵉⴼ  -  

ⵢⵉⵡⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 5 ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵓⵢⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴳ ⵎⴰⵢⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ « ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ », ⵙ ⵎⴰⵢ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⴳⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵃⵔⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵖ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴱⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴳⴰⵢ-ⴰⵏⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵓⵢ
03-09-14
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵉⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴳⴰⵢ-ⴰⵏⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵢⵓⵙⵙⵉⵏ ⴰⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵓⵢ, ⵛⴰⵔⵍ ⴱⵓⵡⴰⵎⴰ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵜⴰⴽⴽⵜ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⴰⵣⴰⵏⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⴷ ⵉ ⵜⵎⵏⴷⴰⵡⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵡⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ « ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴼⵉⵏⵓⵏⵙ ⵙⵉⵜⵉ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴳⴰⴼⵢ ⵙ 4% ⵏ ⵓⵙⴳⵣⵓⵔⴼ ⵜ ⴳⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴽⴱⵓⵔⵜ ⵖ ⵡⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵏ 2014
27-08-14
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⵙⴳⵣⵓⵔⴼ ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴽⴱⵓⵔⵜ ⵉⵖⵍⵉ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 3,34 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵕⵀⵎ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2014, ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ 646.323 ⵏ ⵟⵟⵓⵏ, ⵙ ⵓⴳⴰⴼⵢ ⵏ 4%

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⵀⵉⴹⵕⵓⵍⵉⴽⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵙⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ( ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵛⴰⵕⴰⴼⴰⵜ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ).
27-08-14
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⵛⴰⵕⴰⴼⴰⵜ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⵀⵉⴹⵕⵓⵍⵉⴽⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵖ ⵎⴰⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵛⴰⵎ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ( ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ)
26-08-14
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ, ⵄⵍⵉ ⵛⵔⵉⴼ ⵍⵄⵉⵎⴰⴷⵉ, ⵉⴹⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵛⴰⵎ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⵜⴽⵛⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ136 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴹⵓⵍⴰⵔ ⵙⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵉ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ
25-08-14
ⵔⵔⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵕⵜ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ 136 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴹⵓⵍⴰⵔ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵜⵙⴼⵔⵓⵢ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ « ⴰⵙⵊⵏ » (ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ) ⴷ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵔⵃⵃⴰⵍⵏ ⵖ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵣⵔⵓⴼⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴳ-ⵜⵉⵏⵣⵔⵓⴼⵉⵏ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴹⵔⵄⴰ, ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ-ⵙⵙⵎⴰⵕⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________