Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:51

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ « ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ : ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ », ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⴰⵢⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵃⵕⵛ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ (ⴼⵉⵜⵓⵔ 2015)
28-01-15
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ  -  

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴼⵉⵍⵉⴱⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵍⵉⵜⵉⵙⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ (ⴼⵉⵜⵓⵔ 2015) ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ 28 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵔ 1 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴷⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ 160 ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵇⴱⵓⵔⵉⵏ
27-01-15
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵍⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵔⴱⴱⴰⵃ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰ ⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ 62.000 ⵏⵉⴷ ⵍⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵔ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ-ⵍⵉⴼⵡⴰⵕⵉ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ
21-01-15
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  

ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ-ⵍⵉⴼⵡⴰⵕⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵔⴳⵣⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵓⴳⵓⵣ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⵙⴳ 1 ⴳ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2015
31-12-14
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴹ ⵎⴰⵙⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⴹⵕ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵉⵜⵕⵓⵍ, ⴷ ⵍⴳⴰⵣⵡⴰⵍ ⴷ ⵍⵉⵚⴰⵏⵚ, ⴷ ⵍⴼⵢⵓⵍ 2, ⴷ ⵍⴼⵢⵓⵍ 2 « ONE » ⴷ ⵍⴼⵢⵓⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2015.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵖⵉⴼ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⵜⵍⴽⵎⵜⵉⴷ 3096 ⵏ ⵜⴽⴰⵍⵉⵍⵜⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴳⵔ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2009 ⴷ 2013 (ⴰⴱⵓⴷⵔⴰⵔ)
30-12-14
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵖⵉⴼ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵙⵍⴰⵎ ⴰⴱⵓⴷⵔⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⵜⵍⴽⵎⵜⵉⴷ 3096 ⵏ ⵜⴽⴰⵍⵉⵍⵜⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴳⵔ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2009 ⴷ 2013.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵔⴰⴷ ⴳⵣⵏ ⴰⵔ 33 ⵏⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴳ 2014, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵥ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵍ ⴰⴼⵓⵍⴰⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⴽⵉⵔⴰⵏ)
26-12-14
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴱⴷ ⵍⵉⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵓⵣⴷⵉⴳ ⴰⵎⴰⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ 33,6 ⵏⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014 ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ 42,5 ⵏⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2013, ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵓⵣ ⵏ 21%, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵥ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴼⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵉⵜⵕⵓⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ