Maghreb Arab Press

News
Wednesday  15  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   13:19

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ
ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ  -  

ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⴰⵔⵜ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵙⵜⴰⵢ, ⵎⴰⵛ ⵜⴰⵙⵛⵉⵍⴰⵢⵜ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵉⵅⵛⴰⵏ (ⵄⵎⴰⵕⴰ)
28-10-14
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⴰⵔⵜ, ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ, ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵄⵎⴰⵕⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵡⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵕⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⴽⵓ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵙⵜⴰⵢ, ⵎⴰⵛ ⵜⴰⵙⵛⵉⵍⴰⵢⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵉⵅⵛⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ
22-10-14
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵔⴰⴷ ⵟⴼⵓⵕⵏ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵍⴽⵓⵜⴷⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ( ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵉⵣⵓⵏ)
01-10-14
ⴰⴱⵉⴷⵊⵓⵏ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ (ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ), ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⵙ ⵙⵍⴰⵎ ⴰⵃⵉⵣⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⵓⵏ, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰⵜⴹⴼⵓⵕ ⴰⵙⵙⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵣⵎⵎⴰⵎ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⵟⵓ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 02 ⴰⵔ 21 % (ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ)
01-10-14
ⴹⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ  -  

ⵉⵣⵎⵎⴰⵎ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⵟⵓ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵣⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 02 ⴰⵔ 21 %.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⵏ +8% ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ, 50.000 ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⴷ 174 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏⵉⴷ ⴷⵔⵀⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⴽⵛⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴰⵏⵣⵎⴰⵔ (ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴷⴷⴰⴷ)
29-09-14
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵙⵏ ⵃⴷⴷⴰⴷ, ⵎⴰⵙⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴳⴳⵉⵜ ⵙ ⵜⵎⵉⴷⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵢⵉⵡⴹ ⵙⴳ 3 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⴷ ⵉⵙⵔⵇⴰⴱⵏ, ⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵢⵏ ⵙ +8% ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ, ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙ 50.000 ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ
25-09-14
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⴼⵔⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ, ⴷ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________