Maghreb Arab Press

read more

ⵎⵉⵚⵔ ⵜⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴱⵓⵕⵥ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 24 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018
08-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙ ⵜⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵎⵉⵚⵕ ⵓⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴱⵓⵕⵥ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 24 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵔⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙⴳ 8 ⴰⵔ 18 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴱⵉ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵙ ⴼⴰⴱⵓⵕ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ
04-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⴽⴹ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵏⵏⵉ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ ⴰⴷ ⵜⴱⴱⵉⵢ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵙ ⴼⴰⴱⵓⵕ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ)
03-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵉⵙ ⵉⵔⴰ ⵡⵙⴰⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵉⵙ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵍⵍⵓ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵉⵙ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴰⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵣⴰ.. ⵜⴼⵓⴽⴽⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ “ⵉⵣⵍⵉ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵕⴰⵢⵏ”
02-01-18
ⵜⴰⵣⴰ  -  

ⵜⴼⵓⴽⴽⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⵖ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴷⵜ ⵏ ⴽⵙⴰⵕⴰⵜ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ), ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ “ⵉⵣⵍⵉ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵕⴰⵢⵏ”, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ “ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ”.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
"ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴳ 2017: ⴰⴳⴰⵔⵙ ⴰⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵉⵖⵍⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ
30-12-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵎⵍⴰⵏ ⵉⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵉⵙ ⵉⵖⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵡⴳⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⴷ ⵜⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰ ⵡⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
22-12-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ: ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵎⵣⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵙⵎⵖⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________