Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:43

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

"ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ: ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?", ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵉⵙⵎ "ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ: ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?"

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 8 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ
09-02-18
ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  

ⵉⵕⵣⵣⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵄⵉⵍⵉⵜ, ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 8, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵎⴷⵢⴰⵣ ⵓⵜⵡⴰⵔⴳⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵏ ⵅⴰⵡⴰⴷ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ "ⴰⵔⴳⴰⵏⴰ 2017"
08-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵏ ⵅⴰⵡⴰⴷ, ⴳ ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ "ⴰⵔⴳⴰⵏⴰ 2017", ⵏⵏⴰ ⵢⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵔⴰ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴰⴷ ⵜⴱⵏⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ « ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ » ⴷ «ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ » (ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ)
08-02-18
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴱⵏⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵟⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ « ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ » ⴷ «ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ: ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ
07-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵎⴰⴱ), ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ: ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏⵏⵖ ⵜⴳⴰ ⵡⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ
07-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵔ ⵜⵙⵎⵀⴰⵍ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵙⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ)
06-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴰⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵙⵎⵀⵍ ⵉⵙⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵜⵙⴰⴱⵄⴰ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⴽⵏ ⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________