Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵍⵜⵖⵏ « ⵍⴰⵎⴰⴱ » ⴷ « ⴰⵢ  ⴰⵢ  ⴱⵉ » ⴳ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ
ⵙⵉⴷⵏⵉ  -  

ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵙⵉⴷⵏⵉ, ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ (ⴰⵢ ⴰⵢ ⴱⵉ) ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ "ⵅⴼ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ" ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵅⵍⵍⴰ ⵙⵄⵉⴷⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
20-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ « ⵅⴼ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ » ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵡⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵍⵍⴰ ⵙⵄⵉⴷⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
"ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ: ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?", ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ
18-06-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵉⵙⵎ "ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ: ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?"

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⴽⵎⵏ 18 ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⴰⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ (ⴰⵔⵣⵣⵓ)
07-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⵏⴰⴹⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴹⴼⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴼ 140 ⴰⴳⴳⵓⴳ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ 18 ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⴽⴽⵓⵥ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2018: ⵔⴰⴷ ⵜⵣⵣⵓⵣⵔ « ⵍⴰⵎⴰⴱ » ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ 1 ⵢⵓⵏⵢⵓ
31-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ (14 ⵢⵓⵏⵢⵓ-15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ), ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵙⴳ 1 ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⴰⵣⵣⵓⵣⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵖⵉⵡⴰⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵇⴱⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ « ⵜⴰⴹⵚⴰ » ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 1 ⴷ 2 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
30-05-18
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵇⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵜⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵣⵍⴰⵏ, ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵇⴱⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ « ⵜⴰⴹⵚⴰ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⴼⴰⵙ ⵙⴳ 13 ⴰⵔ 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
29-05-18
ⴼⴰⵙ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳⵔ 13 ⴷ 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ