Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵏⵄⴰⵕ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵎⵏⵖⵓ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵏⵄⵕⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵏⵄⵕⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⴷⵓⵙ ⵡⵉⵙⵙ 26.16 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵓⵣ ⵏ ⵓⵙⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵙⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⵣⵜ ⵙ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⴳ ⴰⵙⵙⴰ ⴳⵔ 25 ⴷ 28 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
18-09-18
ⴳⵍⵎⵉⵎ  -  

ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵓⵣⴳⵓⵏ ⴳⵔ 25 ⴷ 28 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⵙⵙⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ « ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵎⴰ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⵓⵣⵏ ⵜⵜⵏ ⴳ ⵓⴳⵕⴹ ⴷ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ? »

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵯⵙⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵔⴳⴰⵢ
14-09-18
ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  

ⴽⵎⵍⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵯⵙⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵔⴳⴰⵢ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳⵔ 10 ⴰⵔ 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ" ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵡⵏⴰⴹⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ" .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
« ⵎⴰⴱ ⵡⴰⵊⴷⴰ . ⵎⴰ » « www. Mapoujda.ma » ⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ
10-09-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴳⴰ « ⵎⴰⴱ ⵡⵊⴷⴰ . ⵎⴰ » « www. Mapouajda.ma » ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴷ ⵉⴳ ⵡⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ 12 ⵉⵙⵉⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵅⵓⵚⵚⴰ ⵙ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴳⵍⵎⵉⵎ .. ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⴷ ⵙⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵃⵙⴰⵏⵉ ⴳⵔ 13 ⴷ 15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ
07-09-18
ⴳⵍⵎⵉⵎ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ, ⴳⵔ 13 ⴷ 15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ, ⵢⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⴷ ⵙⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵃⵙⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴽⴽⵓⵣ (ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵙⵉⴷⵉ ⵢⴼⵏⵉ ⴷ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴰ ⵣⴰⴳ » ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ « ⴰⵢⴷⴰ ⵃⵙⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.. ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ -ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⴳ ⵡⴰⵙⵙⵏ 14 ⴷ 15 ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ
07-09-18
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ « ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ » ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ -ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⴳ ⵡⴰⵙⵙⵏ 14 ⴷ 15 ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵢⵉⵡⵉ ⵍⴼⵉⵍⵎ « ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵄⵊⵊⴱ » ⵏ ⵊⵉⵀⴰⵏ ⵍⴱⵃⴰⵕ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⴳ ⵏⴰⴱⵓⵍⵉ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⴷ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴼⵉⴽⵉⵔⴰ ⴳ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ
04-09-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵉⵡⵉ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ « ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵄⵊⵊⴱ » ⵏ ⵜⵎⵙⵓⴼⵖⵜ ⵊⵉⵀⴰⵏ ⵍⴱⵃⴰⵕ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ, ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵅⴰⵍⵉⵊ ⵏⴰⵃⵄⵍⵉ ⵏ ⴰⴼⵍⴰⵎ ⵉⵙⵉⵎⴰⵏ « ⴷⴰ ⴳⵓⵍⴼ ⵓⴼ ⵏⴰⴱⵍ ⴼⵉⵍⵎ ⴼⵉⵙⵜⵉⴼⴰⵍ » ⴳ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ, ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵣ, ⴷ ⵙⵉⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⴷ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴼⵉⴽⵉⵔⴰ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ