Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵏⵄⴰⵕ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵎⵏⵖⵓ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵏⵄⵕⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵏⵄⵕⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⴷⵓⵙ ⵡⵉⵙⵙ 26.16 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵓⵣ ⵏ ⵓⵙⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵙⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⵣⵜ ⵙ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵙⴽⵔⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ)
14-11-18
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵎⴰⵙ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵔⵙ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⵉⵏⵥⴻⵥⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ "ⵜⵉⴼⵙⵉⵡⵉⵏ" ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵎⵉⵏ
12-11-18
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ "ⵜⵉⴼⵙⵉⵡⵉⵏ" ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵙ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ, ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵎⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ: ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ "ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ" ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ « ⴰⴼⵔⵣⵉⵣ »
31-10-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ "ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ", ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ « ⴰⴼⵔⵣⵉⵣ » ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 6 ⴷ 9 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴱⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⴰ ⵡⵉⴷⵔⴰⵡⴽⵓ
30-10-18
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳⵔ 5 ⴷ 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵉⵏⵉⵎⵉ ⴰⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴱⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⴰ ⵡⵉⴷⵔⴰⵡⴽⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵎⵔⵢⵎ ⴰⵎⵊⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ « ⵜⴰⵥⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ » ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2018
30-10-18
ⴷⵓⴱⴰⵢⵢ  -  

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵎⵔⵢⵎ ⴰⵎⵊⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ « ⵜⴰⵥⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ » ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2018.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ "ⵜⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ" ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 27 ⴷ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ
26-10-18
ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 27 ⴷ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵅⴰⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ