Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵍⵜⵖⵏ « ⵍⴰⵎⴰⴱ » ⴷ « ⴰⵢ  ⴰⵢ  ⴱⵉ » ⴳ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ
ⵙⵉⴷⵏⵉ  -  

ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵙⵉⴷⵏⵉ, ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ (ⴰⵢ ⴰⵢ ⴱⵉ) ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉ ⵏ "ⴰⵏⴳⵓⵍⵉⵎ" : ⵢⵉⵡⵉ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ "ⵚⵓⴼⵢⴰ" ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵎⵔⵢⵎ ⴱⵏ ⵎⴱⴰⵕⴽ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ "ⴼⴰⵍⵡⴰ" ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ
27-08-18
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵢⵉⵡⵉ ⵍⴼⵉⵍⵎ « ⵚⵓⴼⵢⴰ » ⵏ ⵜⵎⵙⵓⴼⵖⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵎⵔⵢⵎ ⴱⵏ ⵎⴱⴰⵕⴽ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ « ⴼⴰⵍⵡⴰ » ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉ « ⴰⵏⴳⵓⵍⵉⵎ » (ⴰⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ), ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 26 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⴼⵔⵓⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉ ⴰⵏⵊⵓⵍⵉⵎ : ⵢⵉⵡⵉ ⴼⵉⵍⵎ « ⵚⵓⴼⵢⴰ » ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵎⵔⵢⵉⵎ ⴱⵏ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ « ⴼⴰⵍⵓ » ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ
27-08-18
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵢⵉⵡⵉ ⴼⵉⵍⵎ « ⵚⵓⴼⵢⴰ » ⵏ ⵜⴰⵙⵙⵓⴼⵖⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵎⵔⵢⵉⵎ ⴱⵏ ⵎⴱⴰⵔⴽ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ « ⴼⴰⵍⵓ » ⵏ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⴼⵔⵓⵏⴽⴼⵓⵏⵉ « ⴰⵏⵊⵓⵍⵉⵎ » (ⴰⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ) ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 26 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ: "ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ" ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ "ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ"
27-08-18
ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ  -  

ⵔⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ "ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ" ⴳ ⵜⵣⴰⵡⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⵉⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵙⵉⴼⵜ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ), ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ "ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ: ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ "ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ" ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ
16-08-18
ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ  -  

ⵜⵕⵥⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵎⵎⵍⵏ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ, ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ "ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⴼⵓⴽⵍⴰ ⵡⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵣⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⵏⵜ ⵏ ⴱⵔⴽⴰⵏ ⵙ ⴰⵢⴷⴰ ⵡⵏⴰⵣⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵇⴱⵍⵜ
14-08-18
ⴱⵔⴽⴰⵏ  -  

ⵜⵙⴼⵓⴽⵍⵓ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵔⴽⴰⵏ, ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⵏ, ⵙ ⴰⵢⴷⴰ ⵡⵏⴰⵣⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵇⴱⵍⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵡⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵣⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵓⵙ, ⵍⵍⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴷⴼⴰⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵎⵉⴷⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⵢⴰⴷ ⵏ ⴰⴽⵍⵓⵏ ⵉⵢⴷⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ: ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵍ
10-08-18
ⵜⴰⵚⵚⵡⵉⵔⵜ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴳ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴹⵕⴰ ⴷ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵍ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵚⵚⵓⵕⵜⵉⵏ ⴰⵔ 11 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ ⴷⴷⵢ ⵡⴱⵔⴰⵣ « ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵚⵓⴼⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ