Maghreb Arab Press

read more

ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⴳⵔ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵃⵕⴰⵢⵏ
28-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵙⴳⵎⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴳⵔ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⴰⵃⵕⴰⵢⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⴱⵏⴰ), ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵔⵉⵊⵉⵜ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ ⵎⴰⵀⴷⵉ ⵇⵓⵟⴱⵉ ⴳ ⵍⵉⵍⵉⵣⵉ
23-02-18
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵔⵉⵊⵉⵜ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ, ⴳ ⵍⵉⵍⵉⵣⵉ, ⵎⴰⵀⴷⵉ ⵇⵓⵟⴱⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵉⵏ, ⴷ ⵎⴹⴰⴽⵕⵏ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵖⵍⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵡⵉⵙⵙ 5 ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ
22-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵖⵍⴼ ⵢ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵓⵅⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵡⵙⵄⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵓⵅⵉⵏ ⴳ ⴽⵓⵍ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵡⴰⴷⵙ ⴷ ⵙⴰⴹⴰⴼ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵉⴹⴼⵕ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ
13-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ, ⵜⴰⵣⴷⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵎⴰⴱ).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴳⵔⵓ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ "ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵓⴱⴰⴳⵜ" ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 2026
09-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴳⵔⵓ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵍⵉⴷⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ "ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵓⴱⴰⴳⵜ" ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 2026.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 8 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ
09-02-18
ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  

ⵉⵕⵣⵣⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵄⵉⵍⵉⵜ, ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 8, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ: ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵎⵣⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵙⵎⵖⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________