Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:40

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

"ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ: ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?", ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵉⵙⵎ "ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ: ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?"

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
27-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ, ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⴷ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ)
27-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵎⴰⵛⵛ ⵜⴷⴼⴰⵕ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵉⵖⵍⵉⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ)
26-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵉⵖⵍⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⵉⴳⵯⴹⴰⵎ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
"ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⴹⵓⴷ: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ", ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⵏ « ⵍⴰⵎⴰⴱ » ⴳ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ
26-04-18
ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵕⵉⵚ  -  

ⵔⴰⴷ ⵖⵉⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⴹⵓⴷ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⴰⵍⴼⵕⵉⴹⵓ ⵙⵉⴳⵍⵢⴰⵏⵓ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵄⴹⵓⴷ, ⵄⴱⴷⵍⵎⵓⵍⴰ ⵄⴱⵍⴷⵎⵓⵎⵏⵉ, ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵙⵜⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵕⵉⵙ, ⴰⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴳ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⵏ ⵓⴼⴼⵓⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅⴼ "ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⴹⵓⴷ : ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵣⵔⵉ ⵡⵙⵍⴳⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ « ⵍⴰⵎⴰⴱ » ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ
24-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴳⴳⵯⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ (ⵓⵟⵟⵓⵏ 6667 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 23 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018) ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 02.15 ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵕⵓⵎⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⴽⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ (ⴰⵊⵉⴼⵉ)
20-04-18
ⵕⵓⵎⴰ  -  

ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵓⵎⴰ ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⴽⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ (ⴼⴰⴱⴰ) ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ "ⴰⵊⵉⵏⵜⵙⵢⴰ ⵊⵓⵔⵏⴰⵍⵉⵙⵜⵉⴽⴰ ⵉⵍ ⴼⵉⵍⵉⵏⵓ" (ⴰⵊⵉⴼⵉ).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________