Maghreb Arab Press

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴷⵔⵉⵙ ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵍⵓⴱⵉⵣ ⵓⴱⵔⴰⴷⵓ, ⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉⵜ.
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ
30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙ ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ, ⵖ ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⵔⵖⴰⵏ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵎⵎⴰ ⵢⵔⴰ ⵡⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉ ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ ⵙⴳ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵍⴰⵢ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ.

ⵉⵎⵍⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ, ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⴱⵖⵔⵏ ⵉ ⵢⵎⴰⴷⴰⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⴷ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.