Maghreb Arab Press

ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ

ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ  -  
ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ, ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ.
ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ, ⵣⵣⵓⵍⵏ ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵙ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵏ ⵄⴱⴷ ⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⵊⵓⵄⴰⵏ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴱⵏⵏ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏⵏ ⴼⴰⵍⴰⵃ ⴱⵏⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⴷⴷⵓⵙⴰⵔⵉ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵉⵣⵣⵓⵍ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵏⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵉⵎⵛⵉⵡⵔⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴰⴷ ⵄⴰⵍⵉ ⵍⵀⵉⵎⵎⴰ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⴰⵙⵙⵉⵔ ⵣⵏⴰⴳⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵟⵉⴼ ⵍⵎⴰⵏⵓⵏⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ.

ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ, ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ ⴷⴼⴼⵔⵉ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⵙⴳ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴳ ⵍⴱⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵇⴰⵟⴰⵕ.

ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵏⵍⴽⵎⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.