Maghreb Arab Press

ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⴱⴰⵎⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵣⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵏⵓⵜ ⵖ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴽⵍⴰⵀⵓⵎⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ   -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴱⴰⵕⴰⴽ ⵓⴱⴰⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵜⵣⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵏⵓⵜ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴽⵍⴰⵀⵓⵎⴰ.

ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵙ ⵉⵇⵇⵉⵎⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵏⵓⵜ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⵍⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ.

ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵔⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵢⴰⵡⵙ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⵜⴰⵡⴰⵖⵉⵜ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⴷ ⵙⵉⵡⵔⵔⵉⵏ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴹⴹⵕⵏⵉⵏ ⵙ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜⵉⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2013

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.