Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 33 ⵏ ⵍⵎⴰⵕⴰⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵍ : ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵎⵓⵕⴰⴱⵉⵟⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵙ ⵜⴽⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ

ⵎⵔⴷⴰⵏⵉ  -  
ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵏⴱⵔⴰⵣ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵎⵓⵕⴰⴱⵉⵟⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 33 ⵏ ⵍⵎⴰⵕⴰⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⵢⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳⵔ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵎⵕⵄⵉ ⴷ ⵎⵔⴷⴰⵏⵉ, ⴳ ⵓⵣⴰⵔⵓ ⵏ 42,2 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ.
ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 33 ⵏ ⵍⵎⴰⵕⴰⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵍ : ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵎⵓⵕⴰⴱⵉⵟⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵙ ⵜⴽⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ
13 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵓⵔ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⵍⵎⵓⵕⴰⴱⵉⵟⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵉ ⵢⵏⵎⵣⵉⵣⵡⵔⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵇⵇⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⴽⵓⵎⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ.

ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵎⵓⵕⴰⴱⵉⵜⵉ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ 19 ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⴷ 35 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⴷ 49 ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ, ⴷⴰⵜ ⵏ ⴳⵯⵎⴰⵜ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵎⵓⵕⴰⴱⵉⵟⵉ, ⵙ 20 ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⴷ 28 ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ, ⴷ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⵕⵓⴱⵉⵕ ⵎⵉⵔⵉⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵙ 20 ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⴷ 41 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⴷ 00 ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.