Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ : ⵜⴼⴼⵖ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ 23 ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵉⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵎⵍⴰ ⵡⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ 23 ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵉⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⴷ ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ.
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ : ⵜⴼⴼⵖ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ 23 ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵉⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ
04 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵀⴰ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ:

ⴰⵏⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ:

ⵎⵓⵏⵉⵔ ⵍⴽⵊⵡⵉ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ (ⵏⵓⵎⴰⵏⵙⵢⴰ ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ), ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴱⴰⵏⵓ (ⵅⵉⵕⵓⵏⴰ ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ), ⴰⵃⵎⴷ ⵕⵉⴹⴰ ⵜⵉⴳⵏⴰⵡⵜⵉ (ⵉⵜⵜⵉⵃⴰⴷ ⵟⴰⵏⵊⴰ).

ⴰⵎⵣⴰⵖ:

ⵎⵀⴷⵉ ⵍⵎⵓⵜⴰⵇⵉ ⴱⵏ ⵄⴰⵟⵟⵢⵢⴰ (ⵢⵓⴼⵓⵏⵜⵓⵙ, ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ), ⵖⴰⵏⵎ ⵙⴰⵢⵙ (ⵡⵓⵍⴼⵕ ⵀⴰⵎⵜⵓⵏ, ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ), ⵎⵕⵡⴰⵏ ⴷⴰ ⴽⵓⵙⵜⴰ (ⵉⵚⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⴱⴰⵛⴽⴰⵀⵔ, ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ), ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴹⵉⵕⴰⵕ (ⴼⵉⵏⵉⵔ ⴱⴰⵜⵛⴰ, ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ), ⴰⵛⵕⴰⴼ ⵃⴰⴽⵉⵎⵉ (ⵕⵉⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ, ⵉⵚⴱⴰⵏⵢⴰ), ⵃⵎⵣⴰ ⵎⵉⵏⴷⵉⵍ (ⵍⵉⵍ, ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ).

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ:

ⵎⴱⴰⵕⴽ ⴱⵓⵚⵓⴼⴰ (ⵍⵊⴰⵣⵉⵔⴰ, ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ), ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵍⴰⵃⵎⴰⴷⵉ ⵍⵄⵔⵓⵙⵉ (ⴼⴰⵢⵏⵓⵕⴷ ⵕⵓⵟⵉⵕⴷⴰⵎ, ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ), ⵢⵓⵙⴼ ⴰⵢⵜ ⴱⵏⵏⴰⵚⵕ (ⴽⴰⵏ, ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ), ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⵟ (ⴼⴰⵢⵏⵓⵔⴷ ⵕⵓⵟⵉⵕⴹⴰⵎ, ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ), ⵢⵓⵏⵙ ⴱⵍⵀⵏⴷⴰ (ⴳⴰⵍⴰⵟⴰ ⵚⴰⵕⴰⵢ, ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ), ⴼⴰⵢⵚⴰⵍ ⴼⴰⵊⵕ (ⵅⵉⵟⴰⴼⵉ, ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ), ⴰⵎⵉⵏ ⵃⴰⵔⵉⵜ (ⵛⴰⵍⴽⴰ 04, ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ).

ⴰⵙⵓⴳⵉ :

ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴱⵓⵟⵢⵢⴱ (ⵎⴰⵍⵉⵟⴰ ⵙⴱⵓⵕ, ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ), ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵃⴷⴷⵓⵣ (ⵙⴰⵏⵜ ⴱⴰⵡⵍⵉ, ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ), ⴰⵢⵢⵓⴱ ⵍⴽⵄⴱⵉ (ⵏⴰⵀⴹⴰⵜ ⴱⵔⴽⴰⵏ), ⵏⵓⵕⴷⴷⵉⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⵟ (ⵍⵉⴳⴰⵏⵉⵙ, ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ), ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴽⴰⵔⵙⵉⵍⵍⴰ (ⵙⵜⴰⵏⴷⴰⵔ ⴷⵓ ⵍⵢⵉⵊ, ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ), ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵣⵢⵢⴰⵛ (ⴰⵊⴰⴽⵙ ⴰⵎⵙⵜⵉⵔⴷⴰⵎ, ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ), ⵢⵓⵙⵙⴼ ⵏⴰⵚⵉⵕⵉ (ⵎⴰⵍⴰⴳⴰ, ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ).

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.