Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:20

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴳⵓⵍⴼ …ⵉⴼⴽⴰ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⴳ ⵎⵉⵛⵍⵉⴼⵏ

ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  
ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴳ ⵎⵉⵛⵍⵉⴼⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴳ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴳⵓⵍⴼ ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴳⵓⵍⴼ …ⵉⴼⴽⴰ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⴳ ⵎⵉⵛⵍⵉⴼⵏ
11 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉ  ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵍⴳⵓⵍⴼ ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⴳⵓⵍⴼ, 12 ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵏ ⴰⵔ 15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2018 ⴳ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⴳⵓⵍⴼ(18 ⴰⴳⵯⴹⵉ ) ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵎⵉⵛⵍⵉⴼⵏ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.