Maghreb Arab Press

ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2018/ⴰⵙⵓⵊⴷ: ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵅⵜⴰⵏⵏ ⵏ ⵚⵍⵓⴼⴰⴽⵢⴰ ⵙ 2 - 1

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵅⵜⴰⵏⵏ ⵏ ⵚⵍⵓⴼⴰⴽⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ (ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ), ⵙ 2 - 1 ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2018 ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ.
ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2018/ⴰⵙⵓⵊⴷ: ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵅⵜⴰⵏⵏ ⵏ ⵚⵍⵓⴼⴰⴽⵢⴰ ⵙ 2 - 1
04 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⵙⵓⵜⵏ ⴰⵢⵢⵓⴱ ⵍⴽⵄⴱⵉ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 64 ⴷ ⵢⵓⵏⵙ ⴱⵍⵀⵏⴷⴰ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 74, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴱⴷⴰ ⵚⵍⵓⴼⴰⴽⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 59 ⵙ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴳⵔⵉⴳⵓⵙ. 

ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⵔⴰⴷ ⵎⵉⴳⴳⵉⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵉⵕⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.