Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:26

ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ 2018: ⵜⵙⵙⴱⵉⴷⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⵜⴰⵏⵏ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵙ 2-2 ⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⵙ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵏ

ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵕⴰⴹ  -  
ⵜⵙⵙⴱⵉⴷⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵅⵜⴰⵏⵏ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵙ 2-2 ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵕⴰⴹ ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ "ⴱ" ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵔⵓⵙⵢⴰ 2018.
ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ 2018: ⵜⵙⵙⴱⵉⴷⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⵜⴰⵏⵏ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵙ 2-2 ⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⵙ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵏ
25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵙⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵅⴰⵍⵉⴼ ⴱⵓⵟⵢⵢⴱ (ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ 14) ⴷ ⵢⵓⵙⴼ ⵏⵏⵚⵉⵕⵉ (ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ 81), ⴰⵎⵎⴰ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵙⴽⵓ ⴰⵍⴰⵕⴽⵓⵏ (19) ⴷ ⵉⵢⴰⴳⵓ ⴰⵙⴱⴰⵙ (90+1), ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⴰ ⵏ "ⴼⴰⵕ".

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷ, ⵜⴼⴼⵖ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙⴳ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 ⵙ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵏ, ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ. ⴰⵎⵎⴰ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙ 5 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.