Maghreb Arab Press

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⴽⴰⴼ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020

ⵛⴰⵕⴰⵎ ⵛⵛⵉⵅ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⵍⴽⴰⴼ) ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020.
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⴽⴰⴼ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020
01 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵏⴰⵡⴰⵏ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵛⴰⵕⴰⵎ ⵛⵛⵉⵅ (ⵎⵉⵚⵕⴰ) ⵎⴰⵙ ⵉⵖⵜⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵍⴽⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵔⴰⵔ ⵉ ⵡⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵔⵙ ⵍⴼⵉⴼⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴷ.

ⵉⴼⴽⴰ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵍⴽⴰⴼ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴷⵙ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷⴷⵓ ⵏ 17 ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021.

ⵉⵙⵎⴰⴷⵢⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵉⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵍⴽⴰⴼ, ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⵯⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.