Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵀⵉⵏⵔⵉ ⵎⵉⵛⵉⵍ, ⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ

ⴱⴰⵕⵉⵥ  -  
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵀⵉⵏⵔⵉ ⵎⵉⵛⵉⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏ 70 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ.
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵀⵉⵏⵔⵉ ⵎⵉⵛⵉⵍ, ⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
24 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⴳⴰ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵀⵉⵏⵔⵉ ⵎⵉⵛⵉⵍ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵙⵙⴰⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ, ⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵙⵎⵓⵙ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⴰⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⴼⵚⴰⵏⵚⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1998.

ⵉⴱⴷⴰ ⵢⴳⵍⵍⵉⵏ ⵀⵉⵏⵔⵉ ⵎⵉⵛⵉⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⴳ ⵉⴽⵙ ⵓⵏ ⴱⵕⵓⴼⴰⵏⵙ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⵉⴼ ⵙⵉ ⵏⴰⵏⵜ" ⴳⵔ 1966 ⴷ 1982.

ⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ 58 ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵙⴳ 1967 ⴰⵔ 1980.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 24 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.