Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:33

ⵉⵇⴱⵍ ⵕⵉⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏⵓ ⵕⵓⵏⴰⵍⴹⵓ ⵙ ⵢⵓⴼⵉⵏⵜⵓⵙ (ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵕⵉⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉⵙ ⵉⵇⴱⵍ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵡⵎⵓⵔⴰⵔ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏⵓ ⵕⵓⵏⴰⵍⴹⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ ⵢⵓⴼⵉⵏⵜⵓⵙ ⵏ ⵟⵓⵕⵉⵏⵓ.
ⵉⵇⴱⵍ ⵕⵉⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏⵓ ⵕⵓⵏⴰⵍⴹⵓ ⵙ ⵢⵓⴼⵉⵏⵜⵓⵙ (ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ)
10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵉⴳⴰ ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏⵓ ⵕⵓⵏⴰⵍⴹⵓ ⴰⵎⵙⵙⵡⵉ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵕⵉⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⵙ 451 ⵜⵉⵎⵙⵡⵉⵜ ⴳ 438 ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ. ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ 16 ⴰⵣⵡⵍ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵜⵙⵏ 4 ⵏ ⵜⵉⴽⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ "ⵎⴰⵕⴽⴰ" ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏⵓ ⵕⵓⵏⴰⵍⴹⵓ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵢⵓⴼⵉⵏⵜⵓⵙ ⵙ 105 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵕⵓ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.