Maghreb Arab Press

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ..ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵙⵓⵍ ⴳ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 42 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⵕ ⴳ ⴰⵏⵙⵙⴰ ⵏⵙ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ 42 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ (ⴼⵉⴼⴰ).
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ..ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵙⵓⵍ ⴳ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 42 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
17 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵙⵓⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵎⴳⵔⵡⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵕⵓⵙⵢⴰ 2018, ⴳ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵙ 681 ⵜⵉⵏⵇⵇⵉⵜⵉⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴳ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ 14 (1012 ⵜⵉⵏⵇⵇⵉⵜ) ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 28 ⵙ (825 ⵜⵉⵏⵇⵇⵉⵜ) ⵉⴹⴼⵕ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⴳ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 38 (711 ⵜⵉⵏⵇⵇⵉⵜ).

ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⵖ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 46 ⵙ 636 ⵜⵉⵏⵇⵇⵉⵜ, ⴷ ⵏⵉⵊⵉⵕⵢⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ 47 ⴳ 635 ⵜⵉⵏⵇⵇⵉⵜ ⴷ ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ 50 ⵙ 603 ⵜⵉⵏⵇⵇⵉⵜ, ⴷ ⵖⴰⵏⴰ ⴳ ⵡⵏⵙⴰ 50 ⵙ 603 ⵜⵏⵇⵇⵉⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 17 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.