Maghreb Arab Press

ⴰⵀⵣⵣⴰ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵜⴼⴰⵔⴰⵏⴰⵜ ⴱⵢⵓⵏⴳ ⵜⵛⴰⵏⴳ ⵜⴰⵍⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵡⵍⴰⵎⴱⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵙⵜ

ⴱⵢⵓⵏⴳ ⵜⵛⴰⵏⴳ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⴰ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴼⴰⵔⴰⵏⴰⵜ ⴱⵢⵓⵏⴳ ⵜⵛⴰⵏⴳ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳⵏ ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵡⵍⴰⵎⴱⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵙⵜ, ⴳⵔ 9 ⴷ 25 ⴱⵕⵉⵕ ⴷⵖ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⵓⴷⵜ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.
ⴰⵀⵣⵣⴰ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵜⴼⴰⵔⴰⵏⴰⵜ ⴱⵢⵓⵏⴳ ⵜⵛⴰⵏⴳ ⵜⴰⵍⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵡⵍⴰⵎⴱⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵙⵜ
09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ ⵙ ⴰⵀⵣⵣⴰ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵙ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵕⵇⵇⴰⴷⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⵡⴰⵍ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴽⴽⵉⵍ, ⵜⴰⴳⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵡⵍⴰⵎⴱⴱⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵊⴷ ⵛⴰⵇⵕⵓⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴼⴰⵔⴰⵏⴰⵜ ⴱⵢⵓⵏⴳ ⵜⵛⴰⵏⴳ ⵜⴰⵍⴳⴳⴰⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵢⵓ ⵛⵓⵏⴳ ⵎⵉⵏⴳ, ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉ ⵡⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ.

ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴰⴷⴰⵎ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ ⴷ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⴰⵣⵣⵉⵎⴰⵏⵉ (ⴰⵙⵓⵛⴹ), ⴷ ⵓⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵓⵕⴷⴷⵉⵏ ⴱⵓⵛⵄⴰⵍ, ⴷ ⴷⵉⵏⵉⵙ ⴱⵡⴰⵙⵉⵕ ⴷ ⵙⴰⵎⵉ ⵍⴰⵟⵉⴼ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.