Maghreb Arab Press

1 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018 ...ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵔ ⵜⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜ ⴳ ⴰⵡⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⵔ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⵕⴰ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵓⵔ ⵜⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⵔ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ « ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴳ ⵓⵊⵕⴰ ».
1 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018 ...ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵔ ⵜⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜ ⴳ ⴰⵡⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⵔ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⵕⴰ
01 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵉⵍⵓⴷⵉ ⵍⵎⵓⵅⴰⵔⵉⵇ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⵍⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴰⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⵙ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ « ⵓⵔ ⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵙⴰⵙ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵔ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴳ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵅⴼ ⵎⴰ ⵢⵊⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⵅⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⴷⴷⵔ », ⴳ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵇⴰⵢⴰⵙⴰ, ⴷ ⵜⴼⴽⵉⴽ ⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ, ⴷ ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⴰⴷ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ « ⵓⵔ ⵜⴰⴼⵔⵙⵜ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏ, ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⵍⴰⴳ, ⴷ ⵓⵔ ⵄⵜⵉⵍ ⵏ ⴰⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎ ⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ », ⴳ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵔ ⵜⵓⴳⵉ « ⵜⴳⵉ ⵏⵏⵅ ⴳ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.