Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:41

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵍⵉⵕⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵍⵉⵕⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⴽⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⴳ ⴰⴷ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵎⴷⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵍⵉⵕⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
28 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵍⵉⵔⴰ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ, ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵍⵉⵕⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1997, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⴹⵓⵏⵏ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵍⴰⵢ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵔⴷ ⵓⵎⵟⵟⵉ.

ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵉⵎⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴱⵉⴷⴷ ⴰⴷ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵎⴷⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵍⵉⵍⵜⵉⵀⴰⴱⴰⵜ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵍⵍⴰⵍ ⴰⵎⵥⴹⵉ, ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵛⵜⵛⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ, ⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵃⴹⴹⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⵓⵏ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵓⴱⴳⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵍⵉⵕⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 28 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.