Maghreb Arab Press

ⵜⵎⴰⵔⴰ: ⵉⵓⵜⵜⵢⵓⵎⴰⵥ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵜ ⵉⴼⴼⵖ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⵏ ⵉⵡⵜ ⴷ ⴰⴳⵯⵙ ⵙ ⵙⵙⵍⴰⵃ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ 43 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵍⵍⵉ ⴷⵜ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴽⴽⵉⴹ ⵏ ⵉⵡⵜ ⴷ ⴰⴳⵯⵙ ⵙ ⵙⵙⵍⴰⵃ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⴽⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰ.
ⵜⵎⴰⵔⴰ: ⵉⵓⵜⵜⵢⵓⵎⴰⵥ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵜ ⵉⴼⴼⵖ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⵏ ⵉⵡⵜ ⴷ ⴰⴳⵯⵙ ⵙ ⵙⵙⵍⴰⵃ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
03 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵎⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵜ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵛⵛⴽ, ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⵉⵙⴷⵓⵀⴷⵓⵏ ⴷ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⵉⴽⵕⴹⵉⵏ, ⵉⵙ ⵢⵓⵜ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵙⵙⵍⴰⵃ ⵓⵎⵍⵉⵍ, ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⵎⵍⵏ ⴰⵏⵙⵙⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵉⴷⴷ ⴳ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ "ⵚⵚⴰⴱⴰⵃ" ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵎⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵜ ⵉⴼⴼⵖ ⵛⵛⴽ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵃⴹⴹⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵏ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵍⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.