Maghreb Arab Press

ⵜⵉⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ ⵎⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵖⵕⴰⴱ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴽⵛⵎ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵚⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵣⴷⴷⵓⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵡⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵙⵉⵏ ⵎⴰⵅ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵚⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵓⵔ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ.
ⵜⵉⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ ⵎⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵖⵕⴰⴱ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴽⵛⵎ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵚⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
10 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵢⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⴳ ⵎⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⵟⵟⵓⵎⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵖⵣⵓⵏ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ, ⵍⴰⵢⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵥⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ.

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙ « ⵓⵔ ⵏⵙⵏ ⵎⴰⵅ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏⵏⵅ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵓⵔ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵙⴰⵡ ⵏⵏⵖ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵉⵃⴱⴰⵙⵏ ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵔⵔⵓ ⵡⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ».

ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵍⴽⵎⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⴳⵟⵟⵓⵎ ⴰⴷ, ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵓⵎⵢⴰⵙ ⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵎⴰⴷ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵍ ⵓⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵙⵎⴽⵍ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⵎⵏⵣⴰⵖⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⴰⵏⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.