Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:01

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵖⵓⵕ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ.
ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ)
17 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵏ (ⵍⵉⴽⵓⵏⵓⵎⵉⵙⵜ) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵎⴰⵙ “ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⵓⵊⴷ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵜⴼⴽ ⵉⵎⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⴷⵖ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵙ ⵖⵓⵕⵙ 300 ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ.

ⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵎⴰⵙ ⵓⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⵍⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⵅⵚⵚⴰⵜ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⴰⴼⴰ ⴷ ⵉⵎⵔⵏⵉⵡ ⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵙ ⵜⵉⴳⵎⵉ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ “ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⵏ ⵏⴷⴷⵓ ⵙⵔ ⵉⵎⴰⵍ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ”.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 17 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.