Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵔⵉⵟⴰ)

ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ  -  
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵔⵉⵟⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ» ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵔⵉⵟⴰ)
19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ « ⵎⴼⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴷⴳ ⵖⵓⵕ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ».

ⴷ ⵉⴼⴽⴰ «ⵡⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⴳⵕⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ » ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ, « ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ».

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵢⵓⵎⵣ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴷⵖ ⵏⵏⴰ ⵎⵓⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ ⴳ ⵜⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ, ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵍⵢⵓⵏⵙⴽⵓ), ⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ, ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ, ⴷ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵜⵡⵓⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⵜⵣⵔⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴷⵖ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟ, ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ, ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵊⵎⵎⴰⵍⴰ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ, ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵀⵉⵍⴰⵍ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.