Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:07

ⵖⵜⵙⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵣⴰⵡⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴽⵢⴰ ⴳ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)‌

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵖⵜⵙⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵣⴰⵡⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴳ ⵜⵓⴽⵢⴰ ⴳ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.
ⵖⵜⵙⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵣⴰⵡⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴽⵢⴰ ⴳ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)‌
22 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⴽⵛⵎⵏⵜ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⴱⵉⴷⴷⵏⵜ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵓⴽⵢⴰ ⵢⴰⴷ, ⴷ ⵓⵎⵥⵏ 141 ⴰⵎⵣⴰⵡⴳ ⵉⵏⴼⴼⴰⵔ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵜⵓⵏⴳⴰⵙⵏ 12 ⵉⵄⵚⴽⵕⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⴰⴷ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴰⵏ ⵙ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⴰⵎⵥⵏ ⴰⵙⵙⵏⵊⵉ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ. 

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵔ ⴷ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴹⵕ ⵙⴳ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵍⵉ, ⴷ ⵜⵜⵓⵏⴳⴰⵙⵏ 22 ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵜⵓⵙⴰⵏ ⵙ ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⴰⵎⵥⵏ ⴰⵙⵙⵏⵊⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵅⵚⵚⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 22 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.