Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:13

ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⴷ 30 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ.
ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵛⴽⴰ ⵜⵣⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⴰⴷ ⵉⵃⴼⴰⴹ ⵕⴱⴱⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴷ ⴰⴷⴰⵙ ⵢⴰⵊⵊ ⵢⵉⵡⵢⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵓⵍⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.