Maghreb Arab Press

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵍⴼⵉⵟⵕ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵍⴽⵎ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵍⴼⵉⵟⵕ 1439 ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴷⴷⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 12 ⴰⵔ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵅⴰ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵣⵣⵓⴱⴰⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵙⴽⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴼⵓ ⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵔⵜ.
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵍⴼⵉⵟⵕ
12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴳ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵍ (ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴼⴰⵙ, ⵎⵕⴰⴽⴽⵯⵛ, ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵡⵊⴷⴰ, ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ), ⴷ ⴰⵙⵙⵓⴳⵙ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵙⵏⵓⴱⴳⵏ ⴷ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵏⵎⵓⴷⴷⵏ, ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵏⵖⴷ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵉⵍⴰⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵣⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵜⵜⵓⵎⵥⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵏⵣⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⴰⴳⴳⵯⵎ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴳⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⵙⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴼⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⵔⵙⵉⵏ ⴷ ⵏ ⵉⵏⴱⴹⵓⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵜⵉⵏ, ⴷ ⴰⵣⵣⵏⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵣⵉⵡⵜ ""www.oncf-voyages.ma".

ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⵙ 24/24 ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵏⵓⴱⴱⴳⵏ ⵣⵣⵓⴱⴰⵏⴰ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵣⵣⵓⴱⴰⵏⴰ 2255 : ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⴳ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ "www.oncf.ma/voyages.ma", ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ "ONCF trafic", ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.