Maghreb Arab Press

ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵕⵎⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ : ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵍⵜ ⵜⵣⵔⴽ ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵕⵕⵎⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵍⵜ ⵜⵣⵔⴽ ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵏⵉⵍⵍⴰ ⴷⵖ.
ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵕⵎⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ : ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵍⵜ ⵜⵣⵔⴽ ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ
13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵕⵎⵉⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ «ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 2018- 2021, ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ», ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵟⵟⴰⵙⵏ ⵍⴰⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵏⴱⴽⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⴱⴽⴽⵉⴹ ⴷ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⴰⵛⴽⵓ « ⴰⵔⴳⴳⵉⴳ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ».

ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵃⵎⴰ ⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴼ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⴳⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ (2015-2030), ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.