Maghreb Arab Press

ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ.
ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ
11 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⴱⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⴳⵉⵜ ⴷⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴼⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵎⴰⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⵍⴰ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ, ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵎⴰⵕⵚ 2018, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵎⴰⵕⵚ 2018, ⴰⴼⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵜ ⵉⵙⴰⵡⵍ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴹⴼⵕ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.