Maghreb Arab Press

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵉ ⵜⴷⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ “ⵜⴰⴼⵍⵙⵜⵏ ⵓⵔⵔⴰ ⵜⵇⵇⴰⵕ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ”

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵎⵉ ⵉⵙⵜⵉ ⵉⵙⵎ ⵏ “ⵜⴰⴼⵍⵙⵜⵏ ⵓⵔⵔⴰ ⵜⵇⵇⴰⵕ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ”, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ “ⴰⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ.
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵉ ⵜⴷⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ “ⵜⴰⴼⵍⵙⵜⵏ ⵓⵔⵔⴰ ⵜⵇⵇⴰⵕ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ”
18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ ⵏⵉⴳ ⴷⵔⵓⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵎⴰⵙ “ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜ ⵏⵇⵇⴰⵕⴰ, ⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵢⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵏⵡ ⵏ ⵜⵉⵕⵕⴰ”.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⴷ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵡⵉⵏⵜ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵓⵔⴷ ⵜⴰⵔⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵢⵉⵡⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵎⴰⵙ “ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⴳⴰ ⴰⴱⴷⴰ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ, ⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷⴷⵉⴽⵙ ⴰⴷ ⵜⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵜ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ”.

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2005 “ⵜⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵉⵏ1994-2000” ⴷⴰⵔ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ ⵉⴷⵉⴼ, ⴷ “ⵓⵍⵉⴽ ⵏ ⵓⵎⵢⴰ” ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ “ⴰⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ”, ⴷ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ “ⵎⴰⵍⴰⴷⴰⵜ”, ⵎⵖⴰⴷ ⴰⴷⵖⴰⵕ ⵏ ⵜⵓⴼⵔⴰ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ ⵣⵉⵏⵊⵉⴱⴰⵕ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.