Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:43

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵄⵍⵉ ⵚⵚⵇⵍⵍⵉ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉ ⵡⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 86 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵎⵎⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵄⵍⵉ ⵚⵚⵇⵍⵍⵉ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏⵉ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 86 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ.
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵄⵍⵉ ⵚⵚⵇⵍⵍⵉ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉ ⵡⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 86 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
05 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴳ 1932, ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵔⴰ ⵢⵣⵍⵉ ⵡⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴳⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ.

ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵎⴷⵢⴰⵣ ⵄⵍⵉ ⵚⵚⵇⵍⵍⵉ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1982, ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴼⴰⵢⵚⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1992.

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⵢⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵎⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵛⵛⵓⵀⴰⴷⴰ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵯⵥⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.