Maghreb Arab Press

ⵉⵍⵖⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵏ "ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ" ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ

ⵡⵊⴷⴰ  -  
ⵉⵍⵖⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵡⵊⴷⴰ, ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵏ "ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ" ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ.
ⵉⵍⵖⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ
10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴰⵡⵍⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⴰⴳⵍ ⴰⴷⵖⵢⴰⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴰⵎⵣⴰⵖⵓⵣ ⵓⵔ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⵣⴰⵖⵓⵣ, ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⴱⴷⴰⵏ, ⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⴰⵄⴰⴷⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵜⵓⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ, ⵣⵓⵏⴷ ⵣⵣⵏⴳ ⴷ ⵓⵍⴷⵓⵏ ⴷ ⵏⵃⴰⵙ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴰⵎⵏⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⴳⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵄⴰⴷⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⵎⴰⵔⴰⴷ ⵉⴼⴰⵍⴽⵉ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ.

ⴰⵎⵎⴰ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⴼⴰⵃⵉⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵉⵙ ⵄⵍⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⵯⵎⵎⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵣⴷⵖⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.