Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:36

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⵉⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ ⵉ ⴹⴹⵉⴼⴰ ⵍⵖⵔⴱⵢⵢⴰ

ⵕⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ  -  
ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉ ⵕⴰⵎⴰ ⵍⵍⴰⵀ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵜⵉⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ, ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.
ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⵉⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ ⵉ ⴹⴹⵉⴼⴰ ⵍⵖⵔⴱⵢⵢⴰ
03 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⵓⵙⵉ ⵍⵀⴰⵢⴻⴰ ⵍⵅⴰⵢⵔⵉⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵜⴰⵀⴰⵛⵉⵎⵉⵜ, ⵜⵉⵡⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴼⵓⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵎⴽⴽⴰⵍⵓⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⴰⵔ ⵕⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⵓⴳ ⴰⴷ  ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵃⵎⵣⴰⵡⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵃⵎⵓⴷ ⵍⵀⴱⴱⴰⵛ, ⵉⵏⴱⴹⵉ ⵏ ⵉⵏⴱⴹⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵡⵕ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⵃⵎⵓⴷ ⵄⴱⴱⴰⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵢⴰⴷ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵜⵉⴼⵓⴳⵍⴰⵏ.

ⵜⵍⴽⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⵉⴼⵓⴳⵍⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵙⵎⴽⵜⴰ ⵜⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵙⴰⴷⴷⵓⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ (56,5 ⵟⵓⵏ) ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵙⵎⵓⵙ ⵉ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⵉ ⵓⵙⴱⵖⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵕⴰⵎⴰ ⵍⵍⴰⵀ, ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉ ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ (ⵎⴰⵔⴽⴰ) ⴰⵖⵙⴽⴰⵔⵉ, ⵙ ⴰⵙⵏⵇⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ (ⵄⵎⵎⴰⵏ) ⴳ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜⵏ ⵜⵉⵄⵙⴽⴰⵔⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.