Maghreb Arab Press

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⴰⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ
ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ  -  

ⵍⴽⵎⵏ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⴰⴳⴳⵯⵣ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ ⵏ ⵓⴹⵓⵏ, ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⵢⵓⵙⵉⵏ 1,8 ⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵙⵉⵏ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵍⵇⵉⵟⴰⵄ ⵏ "ⵖⵣⵣⴰ" ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⵄⴱⴰⵕ ⵕⴰⴼⴰⵃ ⵏ ⵓⵡⵜⵜⵓ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵏ ⵓⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵅⴼ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵉ ⵡⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴱⵓⴽⴰⴹⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴹⵕ ⵙⴳ ⵜⴷⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ
08-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴱⴽⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⴱⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⴷⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵚⵚⴰⵎⴰⴹⵉ : ⴰⵙⵎⵎⵓⵎⵎⵉ ⴳⵔ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵣⵔⴰⴼⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵍⴰ
26-09-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵚⵚⴰⵎⴰⴹⵉ, ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵜⵏ ⵢⴰⵊⵊⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵎⵓⵎⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵣ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⵣⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴱⵉⴷⴷⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵎⵎⵓⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
"ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ ⴳ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ , ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ" (ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ")
26-09-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ, ⵎⴰⵙ « ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ ⴳ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ, ⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ ⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵕⵛⵉⴷ ⵟⴰⵀⴰ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⵓⵍ
12-09-18
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵉⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵕⵛⵉⴷ ⵟⴰⵀⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ « ⵜⴰⴽⴰⵕⵟⴰ ⵏⴰⵣⴷⵓⵖ » ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ « 1.2.3 ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ » ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⵙⵙⵏ ⴳ « ⵡⵏⴰ ⵉⴷⴷⵓ » ⴳ ⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ -ⴰⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴼⵔⴰⵏ ..ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵡⵙⵄⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵣⵣⴷⵉⴳ ⵄⵉⵏ ⴼⵉⵜⴰⵍ
03-09-18
ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  

ⵉⵏⵜⵖ ⵢⵓⴳⴳⵔ ⵏ 300 ⵟⴰⵍⵉⴱ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⵔⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵅⴰⵡⴰⵢⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⴳ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵉⵡⵙⵄⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⴰ ⵄⵉⵏ ⴼⵉⵜⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵉⵍⴷⵉ ⵎⵍⵍⴰⵡ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⴱⵔⴰⵏⵢⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵉⴳⴰ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵢⴰⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⴰⵎⵣⵓⵍ ⴷ ⴰⵖⴱⵉ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵣⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
30-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵢⴰⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⴰⵎⵣⵓⵍ ⴷ ⴰⵖⴱⵉ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵣⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ