Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  14  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   19:22

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵎⵓⵜⵏ 35 ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⴰⴷⴷⵓ ⴳ ⵜⵓⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵣⴳⵯⵔ ⴳ ⵊⵉⵏⴰⵡⴰ ⴳ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ)
ⵕⵓⵎⴰ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⴰⵏⵙⴰ) ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵣⴳⵯⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵉⵜⵜⵙⴽⵔ ⵎⵓⵜⵏ ⴰⴷⴷⵓ ⵏ 35 ⵉⴼⴳⴰⵏ, ⵎⵢⴰⴷ ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴰⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1439 ⴷ ⵄⵉⴷ ⵍⴰⴹⵃⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 22 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ
13-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵉⵍⵃⵉⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1439 ⴷ ⵄⵉⴷ ⵍⴰⴹⵃⴰ ⴰⵎⴱⴰⵕⴽⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 22 ⵖⵓⵛⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1439 ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴷ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ)
10-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵍⵃⵉⵊⵊⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 29 ⴷⵓⵍⵇⵉⵄⴷⴰ 1439 ⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏ 12 ⵖⵓⵛⵜ 2018 ⵎⵉⵍⴰⴷⵢⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵙⴷⵉⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
09-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ « ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵙⴷⵉⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ », ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵖⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⴰⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⵢⴰⵜ ⵏⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵙⴷⵉⴼⵜ ⵉ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.
09-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⴰⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ « ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵙⴷⵉⴼⵜ ⵉ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ » ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵙⵓⴷⵔⵜ: ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⵡⵙⵓⴷⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ 17 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴰⴹⵃⴰ
08-08-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵙⵓⴷⵔⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⵖⵜⵙ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⴰⵙⵍⵉⴷⵜ, ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⵉⵡⵙⵓⴷⵔⵉⵏ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴰⵏⴰⴼⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ 17 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴰⴹⵃⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵎⴰⵔⴰ: ⵉⵓⵜⵜⵢⵓⵎⴰⵥ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵜ ⵉⴼⴼⵖ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⵏ ⵉⵡⵜ ⴷ ⴰⴳⵯⵙ ⵙ ⵙⵙⵍⴰⵃ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
03-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ 43 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵍⵍⵉ ⴷⵜ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴽⴽⵉⴹ ⵏ ⵉⵡⵜ ⴷ ⴰⴳⵯⵙ ⵙ ⵙⵙⵍⴰⵃ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⴽⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________