Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵡⴰⵉⵔ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ …ⵉⵅⵚⵚ ⴰⵙⵙⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⴳ ⴰⵏⵄⴰⵕ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢ)

ⴰⴱⵉⴷⴰⵏ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵢⵙⵢ , ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵄⵕⵉⴱ ⵉⴹⵍⵢ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏⵅⵜⴰⵔ ⴳ ⴰⵏⵙⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ , ⵉⵅⵚⵚ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢ ⴰⴷ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⴳ ⴰⵏⵄⴰⵕ, ⵅⴼ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴷ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏⵙ.
ⴰⵙⵡⴰⵉⵔ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ …ⵉⵅⵚⵚ ⴰⵙⵙⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⴳ ⴰⵏⵄⴰⵕ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢ)
30 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⴼⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵢⵙⵢ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ « ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⴼⵡⴰⵔⵢ»,ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ, ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴷⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ «ⴰⵏⵖⵎⵉⵙⴰⵔⵎⵉⴷⵉ» ⴳ ⵓⵔⴰ ⵏⵙⵏ ⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⴰⵙ ⵖⵔ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⴰⵙⵙⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⵄⴰ ⴰⵎ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴷ ⴰⵔⵎⵉⴷⵉ ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵜⵉⵎⵏⵥⵉⵜ ⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⴳⵉ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⴹⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵢⵙⵢ ⴷⴰⵜ ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ ⵙⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⵏⵄⴰⵕ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ « ⵉⵣⴷⴰⵔⴰⵜⵉⴳ » ⵓⵔ ⵡⵀⵏ ⵅⵚⵚ ⴰⴷ ⵏⵓⵎⵣ ⴷⴰⵜ ⵏⵙ ⵏ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵀⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⴳ ⵏⴰⵡ, ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏⴰ ⵊⴰⵊ ⵏ «ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵔ ⵡⵀⵉⵏ».

ⵉⵏⵏⴰ « ⵉⵅⵚⵚ ⴰⴷ ⵙⵏ ⵎⵢⴷⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ» ⵉⵅⵚⵚ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴷ ⵜⵢⴽ ⴰⵙⵉⵜⴳ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵜⵉⵡⵔⵉⵡⵏⵙ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.