Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵕⵚⵚⴰ ⵏ 50 ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵣⵣⴱⵍ ⴷⴰⵜ 2021 (ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 50 ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵣⵣⴱⵍ ⴰⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⴷⴰⵜ 2021, ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⵍⴰ ⴷ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⵙ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵣⵣⴱⵍ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵣⵀⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ, ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ.
ⴰⵙⵕⵚⵚⴰ ⵏ 50 ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵣⵣⴱⵍ ⴷⴰⵜ 2021 (ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ)
13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⵅⴼ "ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ", ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵇⵇⵙⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ (2017-2021) ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵖⵍⵉ ⴰⵏⵢⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴼⵍ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ 22 ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵣⵣⴱⵍ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵣⵣⴱⵍ, ⵓⵍⴰ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ 25 ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵢⴰⴹⵏ.

ⴱⵍⴰ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵣⵣⴱⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵣⵣⴱⵍ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵣⵣⵉⴳⵣ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⴱⵍ, ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ 30% ⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ 30% ⴷⴰⵜ ⵏ 2020, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.