Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ (ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵓⵚⵍⵍⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ, ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵄⴰⵡⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵊⴰⵎⵉⵍⴰ ⵎⵓⵚⵍⵍⵉ.
ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ (ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵓⵚⵍⵍⵉ)
12 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵓⵚⵍⵍⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵎⵎⴰ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵜ ⵜⴰⵎⵖⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ, ⵎⴰⵔⵢⵢⴰ ⵜⵉⵔⵉⵣⴰ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ ⴷⵉ ⵍⴰⴼⵉⴳⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⴼⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴷ ⴰⵙⵖⵏⵣⵉ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ ⴷⵉ ⵍⴰⴼⵉⴳⴰ, ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ "ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ" ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ.

ⵉⴳⴰ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⵓⵍⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ ⴷⵉ ⵍⴰⴼⵉⴳⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.