Maghreb Arab Press

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001.
ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001
12 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴹⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵢⵉⵜ ⵓⵙⵏⵖⵎⵉⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⵓⴽⵣ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵔⵣ ⵏⵏⵙ, ⵜⴼⴽ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉ ⵉⴷⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵅⴼ ⵓⵢⴰⴷ, ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵉⴱⵓⵔⵣⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵜⵔⴰⵔ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴷⵖ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰ ⴷ ⵜⵜⵓⴳⵏ ⵏⴳⵔ ⵏ 16 ⴰⵔ 20 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2017. ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ « ⵜⵡⵡⵓⵔⴰ ⵉⵕⵥⵎⵏ » ⴳ ⵓⵚⴽⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵖⵍⵓⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

ⵉⴼⵔⴰ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⴰⴷ ⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵟⵟⴼ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ, ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.ⴰⴷ ⵓⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ, ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴳ ⴰⵎⵓⵏ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵍⵉⴳⵏ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡ ⴷ ⵡⴰⵍⵓⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⵓⵎⴷⵉⴽⴰⵕ, ⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴽⵛⴰⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵏ.

ⴷ ⵜⴰⵎⵔⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴳ 15:00, ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏⴰⵖ ⵏⵏⵉⴽ ⴳ 20:00, ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ. ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵎⵓⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.